Zaproszenie do uczestnictwa w opracowaniu projektu Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2022 r.

22 września 2021

ludzkie ręce na zielonej trawie

W związku z rozpoczęciem przez Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach prac nad projektem Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2022 r. zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do uczestnictwa w opracowaniu projektu ww. dokumentu.

Zapraszamy podmioty, o których mowa powyżej, prowadzące odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Powiatu Polickiego, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom samorządu powiatowego, do zgłaszania opinii, uwag, propozycji itp. dotyczących zagadnień, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wszelkie stanowiska, spostrzeżenia oraz wnioski w przedmiotowej sprawie można przekazywać (składać) pisemnie w Starostwie Powiatowym w Policach przy ul. Tanowskiej 8 (parter, Kancelaria Główna) lub bezpośrednio w wydziale, o którym mowa powyżej (parter, pokój nr 21 lub 22), w godzinach pracy urzędu, tj: w poniedziałki w godz. 7.30 - 16.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 - 15.30, w piątki w godz. 7.30 - 15.0 lub pocztą elektroniczną na adres: rudecka@policki.pl, w terminie do dnia 30 września 2021 r.

Drukuj Drukuj Email Email