Zaproszenie do uczestnictwa w opracowaniu projektu „Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2019 r.”

13 września 2018

W związku z rozpoczęciem przez Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach prac nad projektem Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2019 r. zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) do uczestnictwa w opracowaniu projektu ww. dokumentu.

Mając na uwadze powyższe, zachęcamy ww. podmioty, prowadzące odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Powiatu Polickiego, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom samorządu powiatowego, do zgłaszania opinii, uwag, propozycji itp. dotyczących zagadnień, o których mowa w art. 5 ust. 2 powołanej ustawy.

Wszelkie stanowiska, spostrzeżenia oraz wnioski w przedmiotowej sprawie można przekazywać (składać) pisemnie w kancelarii Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8 (parter, Punkt Obsługi Interesantów) lub bezpośrednio w wydziale, o którym mowa powyżej (parter, pokój nr 20), w godzinach pracy urzędu, tj:

  • w poniedziałki w godzinach 7.30 - 16.00,
  • od wtorku do czwartku w godzinach 7.30 - 15.30,
  • w piątki w godzinach 7.30 - 15.00
  • lub pocztą elektroniczną na adres: rudecka@policki.pl oraz michalak@policki.pl, w terminie do dnia 1 października 2018 r.

Drukuj Drukuj Email Email