Uwaga! Zmiana terminu! Zaproszenie do uczestnictwa w opracowaniu projektu „Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2019 r.”

26 września 2018

W związku z rozpoczęciem, przez Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach, prac nad projektem Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2019 r. zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) do uczestnictwa w opracowaniu projektu ww. dokumentu.

Mając na uwadze powyższe zachęcamy ww. podmioty prowadzące, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Powiatu Polickiego, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom samorządu powiatowego, do zgłaszania opinii, uwag, propozycji itp. dotyczących zagadnień, o których mowa w art. 5 ust. 2 powołanej ustawy.

Wszelkie stanowiska, spostrzeżenia oraz wnioski w przedmiotowej sprawie można przekazywać (składać):

  • pisemnie w kancelarii Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8 (parter, Punkt Obsługi Interesantów)
  • bezpośrednio w wydziale (parter, pokój nr 20), w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki w godzinach 7.30 - 16.00, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30 - 15.30 oraz w piątki w godzinach 7.30 - 15.00 
  • pocztą elektroniczną na adres: rudecka@policki.pl oraz michalak@policki.pl,

w terminie do dnia 27 września 2018 r.

Drukuj Drukuj Email Email