Zachodniopomorskie samorządy z inicjatywą lokalną

27 maja 2016

W imieniu Fundacji Rozwój Obywatele Edukacja Finanse Społeczeństwo zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego do uczestnictwa projekcie pt. „Zachodniopomorskie samorządy z inicjatywą lokalną”. Jest to innowacyjne w skali województwa przedsięwzięcie, które stworzy szansę partnerskiej współpracy samorządów i mieszkańców wspólnot przy realizacji zadań własnych gmin oraz upowszechni idee partycypacji i włączania mieszkańców w identyfikowanie i rozwiązywanie problemów lokalnych społeczności.


Co oferujemy?
Podejmując decyzję wejścia do projektu w Państwa samorządzie przeprowadzimy działania polegające m.in. na:
a) stworzeniu zespołu roboczego, w skład którego wejdzie ok. 15 osób - przedstawicieli JST (m.in. pracowników urzędu, przedstawicieli organu stanowiącego, jednostek pomocniczych gminy), organizacji pozarządowych, mieszkańców i liderów społecznych;
b) opracowaniu projektu uchwały dotyczącej określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
c) zorganizowaniu warsztatu edukacyjnego dla ok. 15 przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i mieszkańców z tematyki dotyczącej m.in. idei, mechanizmu współpracy samorządu i mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej, korzyści i dobrych praktyk płynących z jej stosowania, procedur budżetowania, realizacji itp.
d) pomocy w przeprowadzeniu procesu konsultacji projektu uchwały dotyczącej inicjatywy lokalnej,
e) zapewnieniu wsparcia merytorycznego w toku prac zespołu roboczego, tworzenia założeń procesu konsultacji, oraz wsparcia animacyjnego i edukacyjnego w zakresie przygotowania i wykonania wniosków mieszkańców /organizacji pozarządowych do samorządów o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
f) promowaniu samorządu w toku realizacji działań promocyjno-informacyjnych projektu, w szczególności podczas:
• współorganizowanego KONKURSU przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pt. Samorządowy Lider Inicjatywy Lokalnej w woj. zachodniopomorskim ( II-V.2017r.).
• konferencji objętej pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, podczas której zostaną nagrodzone samorządy uczestniczące w konkursie na najlepszą inicjatywę lokalną w województwie (IV-V.2017r.)
• w tworzeniu PUBLIKACJI poświęconej procesom wdrażania i realizacji inicjatyw lokalnych w zachodniopomorskich samorządach .

Jakie korzyści?


 uczestnictwo Państwa samorządu w pojecie jest bezpłatne, działania będą współfinansowane
z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich;
 podjęte działania w ramach inicjatywy lokalnej dotyczyć będą zadań własnych gminy – już dzisiaj podejmowanych bez dodatkowych kosztów! Nie będą wymagać nowych nakładów budżetowych ani wydawania nadmiernej ilości środków finansowych - wdrażane będą w oparciu o istniejące budżety gmin lub budżety jednostek organizacyjnych/ pomocniczych gmin;
 dzięki włączeniu mieszkańców w partycypację spraw publicznych, w proces tworzenia i realizacji inicjatywy lokalnej, obywatele zyskają realną szansę współpracy z samorządem i współdecydowania o wydatkowaniu części środków na realizację zadań własnych gminy;
 zbuduje to większy poziom zaufania do władz lokalnych, zintegruje lokalne społeczności, stworzy płaszczyznę współdziałania na rzecz rozwoju i zaspokajania zbiorowych potrzeb dobra wspólnego.

Realizacja projektu będzie odbywać się w okresie VI.2016r – V.2017r, Ilość miejsc dla chętnych samorządów jest ograniczona, a termin zgłoszenia upływa z dniem 31.V.2016r .
Więcej szczegółowych informacji o projekcie i jego planowanych działaniach dostępnych jest na stronie www.fundacja-roefs.pl w zakładce ‘Realizowane działania – Rekrutacja JST’.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z P. Agatą Szewczyk telefonicznie pod nr. 602 126 916 lub e-mailowo pod adresem: biuro@fundacja-roefs.pl

Drukuj Drukuj Email Email