WYDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ORZECZEŃ I KART PARKINGOWYCH!

9 maja 2023

OGŁOSZENIE

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W POLICACH

WYDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ORZECZEŃ I KART PARKINGOWYCH!

 

W dniu 5 maja 2023 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw: ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą:

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.11) uchyla się art. 15h. (art. 10 Ustawy)

 

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h tzw. ustawy Covidowej, którego okres ważności:

1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,

2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,

3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia
w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

– jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia
o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
(art. 23 Ustawy)

 

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okresy wskazane powyżej, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.12) – wydawane dla osób niepełnosprawnych, zachowują ważność na takie same okresy jak orzeczenie na podstawie, którego została wydana, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

  1. Karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – wydawane dla placówek, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15h tzw. ustawy Covidowej, zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r. (art. 24)

 

Ww. Ustawa wchodzi w życie z dniem 6 sierpnia 2023 r.

 

Drukuj Drukuj Email Email