Ważna informacja dla właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

20 czerwca 2022

Logotyp CEEB

Starosta Policki informuje, iż zgodnie z art. 27g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438), od dnia 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu zobowiązany będzie do złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Jest to nowe narzędzie służące do identyfikacji źródeł niskiej emisji poprzez gromadzenie jednolitych i uspójnionych danych w skali całego kraju.

Deklarację można złożyć przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego pod adresem: www.zone.gunb.gov.pl lub złożyć osobiście w wersji papierowej w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce położenia budynku.

Ważne terminy!

Właściciel lub zarządca budynku obowiązany będzie złożyć deklarację w terminie:

  • do 12 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, tj. od dnia 1 lipca 2021 r, w przypadku budynków już istniejących (oddanych do użytku przed dniem 1 lipca 2021 r.);
  • 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw dla nowopowstałych obiektów, oddanych do użytku po dniu 1 lipca 2021 r.

Sankcje za niezłożenie deklaracji!

Za niezłożenie deklaracji będzie grozić grzywna do 5 000 zł, wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń. Instytucją odpowiedzialną za realizację zadania jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).

Więcej informacji na stronie GUNB.

Informator dla właścicieli i zarządców - 210 KB (pdf)


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email