UWAGA – Nowe Przepisy dla właścicieli pojazdów

30 grudnia 2019

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018, poz. 1990 ze zm.) od dnia 01.01.2020 r.:

  • kto będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, niebędącego pojazdem nowym, wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia, lub
  • kto będąc właścicielem pojazdu już zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu w terminie 30 dni od dnia jego nabycia lub zbycia

- podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Poprzez zawiadomienie o nabyciu pojazdu rozumie się złożenie wniosku       o jego rejestrację.

Kary powyższe będą nakładane w drodze decyzji administracyjnej przez Starostę Polickiego  i będą stanowić dochód Powiatu Polickiego.

Uwaga!!!

Zgodnie z otrzymaną informacją Ministerstwa Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019 r. administracyjne kary pieniężne nakładane będą wyłącznie w przypadku:

1. sprowadzenia pojazdu, niebędącego pojazdem nowym, po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezarejestrowania ww. pojazdu w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia,

2. nabycia lub zbycia, po dniu 31 grudnia 2019 r., pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP  i niezawiadomienia o tym starosty w terminie 30 dni od daty nabycia lub zbycia.

Nowe przepisy nie będą mieć tym samym zastosowania do czynności sprowadzenia, zbycia lub nabycia pojazdu dokonanych przed wejściem   w życie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj. przed dniem 1 stycznia 2020 r.

Drukuj Drukuj Email Email