Trwa „Program wyrównywania różnic między regionami III”

5 kwietnia 2016

Powiat Policki realizuje „Program wyrównywania różnic między regionami III”. Termin składania wniosków mija 15 kwietnia 2016r.

Program został ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizuje go Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2016 r.

  1. Obszary i adresaci programu, które będą realizowane w 2016 r.:

1) obszar B – skierowane do powiatów lub podmiotów, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy(likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania);

2) obszar C – skierowane do gmin, powiatów, organizacji pozarządowych(tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych);

3) obszar D – skierowane do:

a) placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

b) jednostek prowadzących warsztaty terapii zajęciowej (likwidacja barier transportowych);

4) obszar E – skierowane do gmin, powiatów oraz organizacji pozarządowych(dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych);

5) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

  1. Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2016 r.:

1) obszar B – do 150.000,00 zł (nie więcej niż 30% kosztów realizacji projektu) na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2) obszar C – do 34.000,00 zł (nie więcej niż 50% kosztów realizacji projektu) na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

3) obszar D – (nie więcej niż 60% kosztów realizacji projektu w przypadku placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, nie więcej niż 70% w przypadku warsztatów terapii zajęciowej) na likwidację barier transportowych do:

  1. 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. 250.000,00 zł dla autobusów,

4) obszar E – do 9.000,00 zł ( nie więcej niż 20% całkowitych kosztów realizacji projektu) na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;

5) obszar G – ( 30% wartości środków algorytmu planowanych przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej) w przypadku tego obszaru, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Termin składania wniosków:

do dnia 15 kwietnia 2016 r.

Wnioski dotyczących obszaru B, C, D, G można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, przy ul. Szkolnej 2.

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej www.pcpr.police.pl w zakładce Druki do pobrania”.Natomiast szczegółowe założenia programu, procedury znajdują się na stronie internetowej Funduszu – www.pfron.org.pl, w zakładce „Programy i zadania PFRON”.

Osobą do kontaktu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach jest Beata Koprowska, tel. 91 42 40 700.

Drukuj Drukuj Email Email