Rusza nabór kandydatów na Radnych Młodzieżowej Rady Regionu w Policach

18 kwietnia 2019

Ogłoszenie Starosty Polickiego o naborze kandydatów na Radnych Młodzieżowej Rady Regionu w Policach.

Na podstawie § 11 i 12 „Statutu Młodzieżowej Rady Regionu w Policach”, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 11/2019 Starosty Polickiego z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Regionu w Policach Starosta Policki ogłasza nabór kandydatów na Radnych Młodzieżowej Rady Regionu w Policach.

Kandydatem na Radnego Młodzieżowej Rady Regionu w Policach może być każdy, kto:

 • ukończył 13 lat;
 • jest osobą mieszkającą na terenie Powiatu Polickiego i uczącą się w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Powiat Policki;
 • lub jest uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Policki.

Kandydatura na Radnego Młodzieżowej Regionu w Policach powinna zostać zgłoszona na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia wraz z opinią dyrektora szkoły o Kandydacie na Radnego oraz klauzulą informacyjną.

Młodzieżowa Rada Regionu w Policach liczy nie mniej niż 7 i nie więcej niż 13 Radnych;

Młodzieżowa Rada Regionu w Policach jest organem apolitycznym, niezwiązanym z żadna partią polityczną lub ugrupowaniem politycznym.

Celem działania Młodzieżowej Rady Regionu w Policach jest w szczególności:

 • upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży oraz zwiększanie aktywności młodych ludzi;
 • edukacja obywatelska;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności w zakresie spraw dotyczących samorządu lokalnego;
 • zapewnienie uczestnictwa młodzieży w podejmowaniu decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość ich życia;
 • kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych;
 • prowadzenie wśród młodzieży kampanii informacyjnej na temat roli Rady
  w samorządzie oraz zakresu funkcjonowania samorządu lokalnego;
 • reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych i pozarządowych,
 • współpraca z samorządami uczniowskimi;
 • działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia;
 • uchwalanie zmian w Statucie Rady.

Zgłoszenie kandydata na członka Młodzieżowej Rady Regionu w Policach następuje wyłącznie poprzez wypełnienie formularza dla Kandydata na Radnego przez kandydata oraz zaopiniowanie jego kandydatury przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza kandydat.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Policach, ul. Tanowska 8, 72-010 Police, z dopiskiem: Ogłoszenie Starosty Polickiego o naborze kandydatów na Radnych MRR w Policach 2019”, w nieprzekraczalnym terminie: do 17 maja 2019 r. (liczy się data wpływu do kancelarii Starostwa Powiatowego w Policach).

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z:

Justyną Kwiecień - Starszym Specjalistą w Wydziale Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach, pokój 219, tel. kontaktowy: 91 43-28-148, adres e-mail: kwiecien@policki.pl

TERMINARZ NABORU:

od 19 marca 2019 r. do 17 maja 2019 r.

-

zgłaszanie kandydatur na Radnych;

od 22 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r.

-

prace Kapituły;

do 14 czerwca 2019 r.

-

Ogłoszenie listy Radnych wybranych przez Kapitułę.

Szczegółowa procedura wyboru Radnych do Młodzieżowej Rady Regionu w Policach opisana jest w załączniku do zarządzenia Nr 11/2019 Starosty Polickiego z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenia w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Regionu w Policach.

Formularz dla Kandydata na Radnego MRR w Policach

Klauzula Rodo

Zarządzenie Starosty Nr 11-2019

Zarządzenie Starosty Nr 15-2019

Zarządzenie Starosty Nr 19-2019

Tekst: Justyna Kwiecień/Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: Młodzieżowa Rada Regionu w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email