PROŚBA O ZGŁASZANIE OSUWISK ORAZ ICH SKUTKÓW

2 marca 2020

W związku z obowiązkiem starostów dotyczącym obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi (osuwisk) oraz terenów, na których występują te ruchy, Starosta Policki zwraca się z prośbą o zgłaszanie miejsc występowania osuwisk oraz miejsc zagrożonych ich wystąpieniem, a także wszelkich przypadków uszkodzeń budynków oraz infrastruktury, w tym drogowej, które mogą świadczyć o ruchach masowych ziemi.

Zgłoszenia należy kierować do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Policach z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8,  pisemnie na wskazany adres, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szulc@policki.pl, lub telefonicznie pod numerem telefonu: 91 432 81 41.

Zgłoszenie powinno zwierać:

  • określenie lokalizacji zgłoszenia (powiat, gmina, miejscowość, numer działki, w granicach której znajduje się zagrożony lub uszkodzony budynek), ewentualnie mapę z zaznaczonym miejscem występowania,
  • opis uszkodzeń budynku/ków lub zagrożeń oraz okresu, w którym nastąpiło uszkodzenie,
  • dane kontaktowe i adresowe osoby zgłaszającej (imię i nazwisko, adres i telefon zgłaszającego),
  • ewentualnie zdjęcia dokumentujące uszkodzone fragmenty budynku/ków.

Każdy zgłoszony przypadek będzie poddany analizie, a informacja  o nim zostanie przekazana Państwowemu Instytutowi Geologicznemu – Państwowemu Instytutowi Badawczemu (PIG-PIB) z siedzibą w Warszawie (00-975) przy ul.  Rakowieckiej 4. Każde zgłoszenie jest poddawane weryfikacji przez zespół pracowników projektu SOPO (Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej). W przypadku przyjęcia zgłoszenia do realizacji w dalszej kolejności wykonana będzie karta dokumentacyjne osuwiska (KDO).

Zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska, przez ruchy masowe ziemi (osuwiska) rozumie się powstające naturalnie lub na skutek działalności człowieka osuwanie, spełzywanie lub obrywanie powierzchniowych warstw skał, zwietrzeliny i gleby.

W warunkach polskich zidentyfikowano trzy główne czynniki sprzyjające powstawaniu osuwisk. Są to: budowa geologiczna i rzeźba terenu, intensywne i/lub długotrwałe opady atmosferyczne oraz działalność człowieka (prowadząca m.in. do rozcinania i podcinania stoków oraz nadmiernego obciążenia stoku przez wznoszone obiekty budowlane). Czynnikiem sprzyjającym uruchamianiu procesów osuwiskowych wskutek działalności człowieka są również wibracje powodowane przez prace ziemne i ruch pojazdów. Kolejnym czynnikiem ryzyka jest eksploatacja kruszyw u podstawy stoku w dolinach rzek nizinnych, a na terenach pojezierzy u podstawy form polodowcowych[1].

[1] https://archiwum.mos.gov.pl/srodowisko/geologia/osuwiska/jakie-sa-przyczyny-powstawania-osuwisk/

Drukuj Drukuj Email Email