Projekt „Rodzina Razem się Trzyma”

25 maja 2021

Dłonie z sercem na trawie

Powiat Policki we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach realizuje Projekt „Rodzina Razem się Trzyma".

Działanie 7.6. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Podmiot realizujący projekt:

Powiat Policki we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Obszar realizacji projektu:

„Rodzina Razem się Trzyma” to projekt realizowany na terenie czterech gmin Powiatu Polickiego tj. Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 2 031 744,00 zł, w tym:

  • dofinansowanie EFS wynosi 1 191 744,00 zł,
  • wkład własny wynosi 840 000 zł.

Dofinansowanie uzyskane w ramach Działania 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20 projekt nr RPZP.07.06.00-32-K023/20.

Okres realizacji projektu:

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.03.2021 r. do 28.02.2023 r.

Cel projektu:

Projekt „Rodzina Razem się Trzyma" to inicjatywa realizowana na terenie Powiatu Polickiego, której celem jest rozwój oraz wzrost dostępności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej wśród mieszkańców Powiatu Polickiego. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz do osób sprawujących pieczę zastępczą/kandydaci na rodziny wspierające, zastępcze.

Główne zadania projektu:

  • Profilaktyka i interwencja dla rodzin biologicznych – zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej/umożliwienie dzieciom powrotu do rodzin biologicznych (96 osób).
  • Rozwój pieczy zastępczej – kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze/wsparcie osób pełniących funkcję rodziny zastępczej (26 osób).

Do kogo skierowany jest projekt?

  • Osoby (rodziny) w kryzysie – zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym o niskich kompetencjach opiekuńczo-wychowawczych, często z zaburzonym funkcjonowaniem społecznym w wielu obszarach (m.in. ubóstwo, alkoholizm, doświadczenia przemocowe, - przemoc fizyczna, ekonomiczna, dotykające gł. Kobiet, postawa wyuczonej bezradności i roszczeniowość, brak więzi rodzinnych, brak przygotowania do roli rodzica/opiekuna/partnera życiowego, brak umiejętności spędzania czasu ze swoim dzieckiem)
  • Osoby sprawujące pieczę zastępczą, kandydaci na rodziny wspierające, zastępcze.

Efekty projektu:

  • Nabycie przez 96 UP w kryzysie kompetencji społecznych umożliwiających pełnienie przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapobiegających umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej i/lub umożliwiających dzieciom będących w pieczy zastępczej powrót do rodzin biologicznych
  • Utworzenie 8 nowych rodzinnych form pieczy zastępczej, w których powstanie min. 8 miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
  • Nabycie przez 26 UP kandydatów na rodziny zastępcze i/lub sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kompetencji w zakresie sprawowania opieki i wychowania dzieci, zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych i kompensacji ewentualnych opóźnień , wspieranie bezpiecznych, pozytywnych i trwałych więzi. 

Harmonogram projektu "Rodzina Razem się Trzyma"

Logo z opisem Fundusze Europejskie Program RegionalnyFlaga biało-czerwona Rzeczpospolitej PolskiLogo Pomorza Zachodniego

Drukuj Drukuj Email Email