Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych

12 maja 2021

Plakat promujący projekt „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Projekt "PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" realizowany jest w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 419 308,40 zł, w tym: 1 206 412,14 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Projekt „Program Aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych” skierowany jest do osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren województwa zachodniopomorskiego, którego głównym celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa wśród 60 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, podnosząca poziom zatrudnienia wśród min. 22% osób niepełnosprawnych oraz poziom aktywności społecznej wśród min. 44% osób niepełnosprawnych.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU
Projekt realizowany będzie w terminie 01.01.2021r.-31.03.2022r.

ADRESACI PROJEKTU
W projekcie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, zamieszkujące na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Dodatkowe punkt premiujące w procesie rekrutacji otrzymają osoby o niskich kwalifikacjach oraz kobiety.

FORMY WSPARCIA
Projekt przewiduje udział uczestników w następujących formach wsparcia:

 • warsztaty aktywizacji społecznej,
 • indywidualna terapia psychologiczna lub coaching,
 • terapia rodzinna z psychologiem (w tym dla członków rodzin/opiekunów),
 • pomoc prawna,
 • indywidualne doradztwo wizerunkowe (porady wizażysty, stylisty i fryzjera),
 • integracyjne wyjścia do teatru, kina, na wystawy itp.,
 • terapia ruchowa/rehabilitacja/fizjoterapia/fizykoterapia/masaż/biofeedback itp.,
 • spotkania z dietetykiem,
 • warsztaty aktywizacji zawodowej,
 • szkolenie zawodowe kończące się egzaminem zewnętrznym,
 • staż zawodowy,
 • pośrednictwo pracy,
 • usługi trenera pracy,
 • wsparcie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (jeśli jest potrzeba).

Projekt jest całkowicie bezpłatny, ponadto każdemu uczestnikowi/uczestniczce biorącemu udział w projekcie oferujemy:

 • stypendium szkoleniowe za czas uczestnictwa w szkoleniu zawodowym,
 • stypendium stażowe za okres uczestnictwa w stażu zawodowym,
 • możliwość skorzystania ze zwrotu kosztów dojazdów na usługi w ramach projektu,
 • możliwość skorzystania z opieki nad osobami zależnymi na czas uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia w ramach projektu,
 • ubezpieczenie NNW na okres udziału w projekcie.

REKRUTACJA
Formularze do 2 edycji projektu można składać w terminie: 11.05.-02.06.2021 – drogą elektroniczną, pocztą lub osobiście na podane poniżej adresy Partnera i Lidera projektu.

Więcej informacji o projekcie - regulamin rekrutacji i formularz rekrutacyjny dostępne są na stronie projektu.

KONTAKT

Partner Projektu:
GOS Polska Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 67 wejście B, pok.6, 70-382 Szczecin
tel. 531 426 140
e-mail: laskowska@gos-polska.pl
www.gos-polska.pl

Lider Projektu:
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie
ul. Szczecińska 19A, 74-100 Gryfino
tel. 91 416 21 01
e-mail: cechgryfino_agnieszka@poczta.onet.pl
www.cechgryfino.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Tekst i Foto: Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email