Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Policach

18 marca 2020

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 8 ust. 2 w związku z § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.), decyzją Starosty Polickiego z dnia 16 marca 2020 r. - zadania wykonywane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Policach w zakresie:
  1. Wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej;
  2. Przyjmowania wniosków o wydanie karty parkingowej z uwagi na konieczność złożenia podpisu w obecności pracownika Zespołu;
  3. Wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek;
  4. Przyjmowania wszelkich podań i wniosków.
REALIZOWANE SĄ Z WYŁĄCZENIEM BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW
 
Ponadto orzeczenia na posiedzeniach składów orzekających wydawane będą z wyłączeniem bezpośredniego badania i wywiadu osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia, rozstrzygnięcie zostanie podjęte na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach sprawy.

Każdorazowo pracownik Zespołu skontaktuje się z wnioskodawcą w celu wyrażenia zgody na wydanie orzeczenia w ww. trybie. W przypadku braku zgody postępowanie zostanie zawieszone z urzędu do czasu ustania przyczyny zawieszenia.

Interesanci mogą kontaktować się z organem:

1. korespondencyjnie na adres: 72-010 Police, ul. Tanowska 8

2. poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na stronie internetowej: https://epuap.gov.pl

3. e-mailowo na adres: pzon@policki.pl

oraz:

Anna Irek – przewodniczący zespołu: irek@policki.pl
Natalia Rafalska – sekretarz zespołu: rafalska@policki.pl

Marta Kasprzyk-Bukwald – pomoc administracyjna: kasprzyk@policki.pl

4.telefonicznie: 91 43-28-151 oraz 603-104-404 (możliwy kontakt sms)

Drukuj Drukuj Email Email