Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Policach

21 kwietnia 2020

Na mocy  polecenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 kwietnia br. wydanego na podstawie art. 11 ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Policach  informuje, że:

  1. wnioski o wydanie karty parkingowej opatrzone własnoręcznym podpisem wnioskodawców będą przyjmowane i rozpatrywane bez realizacji wymogu własnoręcznego podpisania wniosku w obecności przewodniczącego zespołu w siedzibie zespołu;
  2. karty parkingowe oraz legitymacje dokumentujące niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, będą dostarczane za zgodą osób niepełnosprawnych, za zawrotnym potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego (z wyłączeniem obowiązku osobistego odbioru karty lub legitymacji w siedzibie powiatowego zespołu).

Drukuj Drukuj Email Email