Powiat Policki złożył 5 wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach II i III edycji Rządowego Funduszu „Polski Ład”

7 lutego 2022

logotyp "Polski Ład"

Powiat Policki złożył do Banku Gospodarstwa Krajowego 5 wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład".

3 wnioski dotyczą drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, a 2 wnioski trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - PGR.

Pierwszy wniosek dotyczy Rozbudowy drogi powiatowej nr 3923Z Szczecin - Warnik na odcinku Szczecin – Stobno, ETAP II – m. Stobno.

Celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa stanu nawierzchni oraz bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 3923Z na odcinku miejscowości Stobno oraz dostosowania drogi do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Nadrzędnym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym oraz ujednolicenie standardu technicznego ciągu komunikacyjnego łączącego Stobno z Miastem Szczecin.

W ramach niniejszego wniosku wykonany zostanie II etap inwestycji łączącej Miasto Szczecin z m. Stobno, w ramach I etapu inwestycji, zrealizowanego w 2020 roku, wykonano drogę przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych oraz ciąg pieszo-rowerowy, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Projekt przebudowy i rozbudowy drogi opracowano przy założeniu rozbiórki istniejącej nawierzchni drogi. Zamierzone przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi powiatowej, przebudowę istniejących skrzyżowań, budowę i przebudowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych oraz ścieżek rowerowych, budowę i przebudowę przystanków i zatok autobusowych, wykonanie zjazdów, w ramach inwestycji zostanie również przebudowana kanalizacja deszczowa.

Przewidywany okres realizacji inwestycji to powyżej 12 miesięcy, a przewidywana jej wartość to 5 250 000,00 zł. Deklarowana kwota udziału własnego to 262.500,00 zł.

Drugi wniosek dotyczy przebudowy budynków przy ul. Korczaka 47 i 49 wraz z ich połączeniem oraz modernizacja budynku przy ul. Kresowej 32-34 wchodzących w skład SOSW Nr 1 DNR w Policach.

Inwestycja obejmuje dwa zadania, które będą realizowane w budynkach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach w ramach koncepcji racjonalnego wykorzystania placówek Powiatu Polickiego.

Inwestycja polega na głębokiej termomodernizacji 2 budynków szkolnych (ul. Korczaka 47 i 49) (wraz z budową łącznika) oraz dostosowaniu dotychczasowego budynku o funkcji biurowej (ul. Kresowa 32-34) do funkcji internatu dla niepełnosprawnych uczniów SOSW Nr 1 w Policach z uwzględnieniem standardów projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami oraz zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych.

Wszystkie objęte inwestycją budynki należą do Powiatu Polickiego (JST), a pozostają w trwałym zarządzie SOSW Nr 1 DNR w Policach.

Zad. 1 - Przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Korczaka 47 i 49 wraz z ich połączeniem umożliwi powstanie 6 nowoczesnych klasopracowni, w których uczniowie będą uczyli się w bezpiecznych warunkach bez barier poziomych i pionowych w przestrzeniach komunikacyjnych.

Prace termomodernizacyjne w tych budynkach obejmować będą m.in. montaż odnawialnych źródeł energii (OZE), modernizację instalacji c.o., modernizację c.w.u., docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropów, stropodachów i dachów, docieplenie podłóg na gruncie, montaż wentylacji mechanicznej, wymianę drzwi i okien zewnętrznych, wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż PV.

Zad. 2. - Modernizacja budynku przy ul. Kresowej 32-34 to zadanie, którego celem jest dostosowanie dotychczasowego budynku biurowego do funkcji internatu dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo. Konieczność realizacji zadań wynika z braku odpowiednich warunków p/poż i bhp w istniejących budynkach internatu, ich niedostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz bardzo złym stanie technicznym, co skutkuje ich słabą termoizolacyjnością oraz wiąże się z wysokimi opłatami za media.

Oprócz prac typowo remontowych zaplanowana jest również wymiana stolarki drzwiowej, która ma uwzględniać zapewnienie odpowiedniej szerokości przestrzeni komunikacyjnej oraz montaż windy.

Oba zadania będą realizowane z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, ponieważ obejmują racjonalne usprawnienia oraz zostały zaplanowane do realizacji zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania.

W rezultacie realizacji inwestycji zapewniona zostanie dostępność architektoniczna, co bezpośrednio wpłynie na bezpieczeństwo i komfort uczniów i wychowanków SOSW nr 1 w Policach. Natomiast efektywniejsze wykorzystanie zasobów naturalnych osiągnięte dzięki termomodernizacji budynków objętych inwestycją wpłynie pozytywnie na jakość powietrza, efektywność energetyczną budynków, redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie nakładów na opłaty za media.

Przewidywany okres realizacji inwestycji to powyżej 12 miesięcy, a przewidywana jej wartość to 12 000 000,00 zł. Deklarowana kwota udziału własnego to 2 500 000,00 zł.

Trzeci wniosek dotyczy przebudowy drogi powiatowej Nr 3920Z na odcinku Stobno – Warzymice.

Planowana inwestycja drogowa obejmuje kompleksową przebudowę drogi powiatowej Nr 3920Z na odcinku Stobno - Warzymice. Inwestycja ta ma na celu dostosowanie drogi powiatowej do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Obecnie nawierzchnia jezdni jest mocno zdegradowana a jej szerokość nie daje możliwości swobodnego mijania się pojazdów. Z tego powodu na wskazanym odcinku drogi funkcjonuje ograniczenie w poruszaniu się pojazdów powyżej 10 ton. Przedmiotowy odcinek drogi jest strategiczny dla Powiatu Polickiego z punktu widzenia lokalizacji Węzła Będargowo, stanowiącego element przyszłego Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecin, z uwagi na fakt że stanowić on będzie drogę dojazdową do tego węzła. W chwili obecnej stan techniczny drogi powiatowej Nr 3920Z na odcinku Stobno – Warzymice nie pozwala na wykorzystywanie jej jako drogi dojazdowej do węzła Będargowo. Inwestycja realizowana będzie w formule "zaprojektuj i wybuduj", a jej celem będzie przebudowa poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji jezdni, przebudowa rowów drogowych, budowa odcinków kanalizacji deszczowej, budowa i przebudowa odcinków chodników na terenie miejscowości, budowa ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego oraz usunięcie kolizji

Przewidywany okres realizacji inwestycji to powyżej 12 miesięcy, a przewidywana jej wartość to 38 000 000,00 zł. Deklarowana kwota udziału własnego to 1 900 000,00 zł.

Czwarty wniosek dotyczy przebudowy nawierzchni drogi powiatowej nr 3920Z Dołuje – Przecław na odcinku Dołuje – Stobno.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje przebudowę infrastruktury drogowej i towarzyszącej na odcinku Dołuje (Gmina Dobra) - Stobno (Gmina Kołbaskowo) w Powiecie Polickim, tj. drogi powiatowej nr 3920Z. W ramach zadania przebudowana zostanie konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej, przebudowane zostaną zjazdy z drogi powiatowej wyremontowany zostanie istniejący przepust pod drogą, wyremontowane zostaną pobocza drogi powiatowej.

Droga powiatowa Nr 3920Z stanowi połączenie drogi krajowej Nr 10, która stanowi bezpośredni dostęp do przejścia granicznego w Lubieszynie, z drogą krajową Nr 13, która z kolei stanowi dostęp do przejścia granicznego w Rosówku. Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do zwiększenia wewnętrznej spójności komunikacyjnej Powiatu Polickiego, poprzez poprawę jakości połączeń powiatowej infrastruktury drogowej z terenami inwestycyjnymi zlokalizowanymi w okolicy Stobna oraz terenami rolniczymi położonymi w Gminie Kołbaskowo. W ciągu tej drogi, z uwagi na niewystarczającą nośność nawierzchni, zarządca drogi wprowadził ograniczenie w poruszaniu się pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 10 ton, co stanowi niewątpliwą przeszkodę w poruszaniu się sprzętu rolniczego oraz pojazdów obsługujących zlokalizowane wzdłuż drogi tereny inwestycyjne. Celem inwestycji jest wykonanie nowej wzmocnionej konstrukcji jezdni drogi powiatowej dla kategorii ruchu KR4 z dostosowaniem jej parametrów do obowiązujących przepisów, w tym również zwiększenie nośności nawierzchni umożliwiającej ruch pojazdów o obciążeniu osi 115kN. Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie miała bezpośredni wpływ na sytuację mieszkańców terenów na których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, poprzez poprawę dostępności do przedsiębiorstw działających w ciągu drogi powiatowej jak i w jej okolicach, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi, ułatwienie dostępu do zakładów pracy, szkół oraz obiektów handlowo-usługowych, zmniejszenie uciążliwości wynikających ze złego stanu technicznego drogi, zmniejszenie kosztów eksploatacji samochodów, zmniejszenie poziomu hałasu i zanieczyszczeń. Przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarstw rolnych funkcjonujących na tym terenie.

Przewidywany okres realizacji inwestycji to powyżej 12 miesięcy, a przewidywana jej wartość to 8 500 000,00 zł. Deklarowana kwota udziału własnego to 6 500 000,00 zł.

Piąty wniosek dotyczy przebudowy drogi powiatowej Nr 3927Z w miejscowości Ustowo.

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne polegać będzie na przebudowie drogi powiatowej nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne na odcinku miejscowości Ustowo. Odcinek drogi objęty wnioskiem o dofinansowanie jest ostatnim niewyremontowanym odcinkiem tej drogi. Droga powiatowa Nr 3927Z stanowi bezpośrednie połączenie z drogą krajową Nr 31 i stanowi jednocześnie alternatywę dla przebiegu drogi krajowej Nr 13. Droga zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Kołbaskowo, powiat policki i graniczy z Gminą Miastem Szczecin. Droga ta stanowi dostęp do terenów rekreacyjnych Gminy Kołbaskowo położonych wzdłuż Dolnej Odry.

Zamierzone przedsięwzięcie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie nawierzchni istniejącej drogi powiatowej, zjazdów na sąsiednie posesje, zatok autobusowych, chodników oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.

Inwestycja ma na celu uzyskanie parametrów technicznych wymaganych dla klasy drogi Z (zbiorczej), dostosowanie drogi do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, a w rezultacie zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa poruszania się pojazdów i pieszych. W rezultacie wykonanej inwestycji zmniejszą się koszty utrzymania drogi powiatowej oraz koszty eksploatacji pojazdów. Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie miała bezpośredni wpływ na sytuację mieszkańców terenów na których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, poprzez poprawę dostępności do przedsiębiorstw działających w ciągu drogi powiatowej jak i w jej okolicach, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi, ułatwienie dostępu do zakładów pracy, szkół oraz obiektów handlowo-usługowych, zmniejszenie uciążliwości wynikających ze złego stanu technicznego drogi, zmniejszenie kosztów eksploatacji samochodów, zmniejszenie poziomu hałasu i zanieczyszczeń. Przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarstw rolnych funkcjonujących na tym terenie.

Przewidywany okres realizacji inwestycji to powyżej 12 miesięcy, a przewidywana jej wartość to 11 000 000,00 zł. Deklarowana kwota udziału własnego to 3 000 000,00 zł.

Tekst: Karolina Wilk/Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji, Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email