Podstawowe informacje o projekcie

 

 „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach”

Informacje o projekcie

Działanie 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

 Podmioty realizujące projekt:

Lider Projektu: Powiat Policki.

Partner Projektu: Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek”.

 Obszar realizacji projektu:

Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach to projekt realizowany na terenie trzech powiatów szczecińskiego obszaru metropolitarnego tj. powiat m. Szczecin, Policki, Gryfiński.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi: 5 231 259,15 zł, w tym:

 • dofinansowanie z EFS wynosi 4 867 709,15 zł,
 • wkład własny wniesiony przez Lidera Projektu: 363 550,00 zł.

Dofinansowanie uzyskane w ramach Działania 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych      w interesie ogólnym”,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,  konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Okres realizacji projektu:

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2022 r.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt jest skierowany do 78 mieszkańców powiatu m. Szczecina, Polickiego, Gryfińskiego, którzy są zagrożeni ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Są to osoby:

- niesamodzielne (w tym osoby niepełnosprawne), których dochód nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego (niesamodzielne ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność – zgodnie ze skalą Barthel).

- doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (np. ubóstwo i niepełnosprawność występujące jednocześnie).

Cel główny projektu:

 • utworzenie i wsparcie dla funkcjonowania 30 miejsc opieki w Dziennym Domu Pomocy, w tym świadczenie usług opiekuńczych oraz wspierających aktywność osób niesamodzielnych,
 • utworzenie i wsparcie dla funkcjonowania 12 miejsc opieki w Domu Wspieranym w formie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych

Efekty projektu:

Efektem zrealizowanych działań będzie zwiększenie liczby miejsc i dostępności usług społecznych świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych oraz aktywizacja społeczna i edukacyjna osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Dzięki realizacji projektu na terenie trzech powiatów szczecińskiego obszaru metropolitarnego powstanie trwały, spójny oraz kompleksowy system wsparcia osób niesamodzielnych, będący efektem współpracy instytucji publicznych (powiatu) oraz podmiotu ekonomii społecznej wybranego w drodze konkursu (Szczecińskie Stowarzyszenie "Złoty Wiek"), bez którego nie byłaby możliwa właściwa i profesjonalna realizacja projektu.

Harmonogram realizacji projektu:

 1. Prace remontowo-adaptacyjne w Regionalnym Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych

      III kwartał 2018 r. - II kwartał 2020 r.

Zadanie dotyczy przebudowy wraz z rozbudową byłego ośrodka szkolno- wychowawczego zlokalizowanego w części nieruchomości położonej w Policach przy ul. Janusza Korczaka 17. Zostaną przeprowadzenie gruntowne prace remontowe i modernizacyjne, które obejmą roboty konstrukcyjne, ogólnobudowlane, w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, wentylacyjnej i alarmowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Jednocześnie zostanie zagospodarowany teren wokół nieruchomości celem wykonania m.in. miejsc postojowych, podjazdu dla osób niepełnosprawnych i przestrzeni rekreacyjnej dla osób korzystających z budynku. Przeprowadzone prace pozwolą na utworzenie pomieszczeń dla działalności Dziennego Domu Pomocy wraz z hostelem (miejsce dla 30 osób, z czego 8 będzie miało możliwość nocowania) oraz Domu Wspieranego (12 miejsc). Łączna powierzchnia netto, która będzie podlegała pracom remontowym i modernizacyjnym wynosić będzie 1 397,8 m2 (w tym piwnice 370 m2).

2. Wyposażenie Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych

II kwartał 2020 r.

Zadanie dotyczy kompletnego wyposażenia pomieszczeń RCWON w niezbędny sprzęt do pobytu osób i prowadzenia zajęć merytorycznych (terapii i rehabilitacji).  Nowe wyposażenie umożliwi stworzenie wysokiej jakości miejsc świadczenia usług społecznych. Zaplanowane rozwiązania umożliwią dostęp do domu dziennego i domu wspieranego wszystkim osobom niesamodzielnym bez względu na ograniczenia. Umożliwi to w szczególności zakup busa typu Ford Transit Custom Combi w pełni dostosowanego do przewozu osób niesamodzielnym (w szczególności starszych i niepełnosprawnych). W RCWON wszystkie zaplanowane prace oraz wyposażenie mają umożliwić korzystanie z pomieszczeń przez osoby niesamodzielne.

3. Funkcjonowanie Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych.

III kwartał 2020 r. - II kwartał 2022 r.

W ramach zadania planuje się uruchomienie Dziennego Domu Pomocy (miejsce dla 30 osób) w formie stacjonarnych usług opiekuńczych oraz Domu Wspieranego (12 miejsc) w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania.

W ramach DW będą świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w tym przez zatrudnione opiekunki oraz tzw. usługi sąsiedzkie świadczone przez osoby blisko zamieszkujące.

Przewidziano także usługi wspierające uczestników w postaci:

 1. teleopieki - zostanie wykupiony abonament na kompletny system działający w zintegrowanej architekturze android oraz webowej. System zapewni koordynatorowi usług opiekuńczych zarządzanie usługami świadczonymi przez opiekunki, w tym przydzielanie i monitorowanie prac, zarządzanie podopiecznymi i opiekunkami z wykorzystaniem tzw. geolokalizacji i raportowaniem za pośrednictwem systemu wykonanych prac. Zapewniony zostanie dostęp do systemu przywoływania pomocy na urządzeniach mobilnych tzw. bransoletki przyzywowe.
 2. dowozu posiłków - wszyscy uczestnicy objęci usługami opiekuńczymi będą mieli również możliwość otrzymania dowożonych posiłków (7 dni w tygodniu przez okres udziału w projekcie – dwudaniowy obiad).

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze to rozwiązanie, dzięki któremu osoby niesamodzielne mogą korzystać z pomocy świadczonej przez osoby blisko zamieszkujące. Usługi sąsiedzkie obejmują wspieranie osoby niesamodzielnej i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, w szczególności:

 1. pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów;
 2. pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków;
 3. pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym;
 4. pomoc w praniu odzieży i bielizny;
 5. pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się
  w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach;
 6. informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych;
 7. odwiedziny w szpitalu.

Usługi sąsiedzkie świadczone będą w zależności od potrzeb osoby niesamodzielnej, nie rzadziej niż jeden raz na dobę, w ciągu dnia. W nagłych przypadkach usługi mogą być świadczone w nocy (np. nagłe zachorowanie osoby niesamodzielnej lub złe samopoczucie).

Drukuj Drukuj Email Email


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/adampolice/public_html/wp-includes/functions.php on line 4755