Podstawowe informacje o projekcie

 

 „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach”

Informacje o projekcie

Działanie 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Podmioty realizujące projekt:

Lider Projektu: Powiat Policki.

Partner Projektu: Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek”.

Obszar realizacji projektu:

Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach to projekt realizowany na terenie czterech powiatów szczecińskiego obszaru metropolitarnego tj. powiatu m. Szczecin, Powiatu Polickiego, Powiatu Gryfińskiego oraz Powiatu Stargardzkiego.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi: 5 231 259,15 zł, w tym:

 • dofinansowanie z EFS wynosi 4 867 709,15 zł,
 • wkład własny wniesiony przez Lidera Projektu: 363 550,00 zł.

Dofinansowanie uzyskane w ramach Działania 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,  konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Biało-czerwona flaga Rzeczypospolirtej Polskiej oraz godło Rzeczypospolitej Polskiej biały orzeł w koronie na czerwonym tle

Okres realizacji projektu:

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2022 r.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt jest skierowany do 88 mieszkańców powiatu m. Szczecina, Powiatu Polickiego, Powiatu Gryfińskiego oraz Powiatu Stargardzkiego, którzy są zagrożeni ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Są to osoby:

- niesamodzielne (w tym osoby niepełnosprawne), których dochód nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego (niesamodzielne ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność – zgodnie ze skalą Barthel).

- doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (np. ubóstwo i niepełnosprawność występujące jednocześnie).

Cel główny projektu:

Projekt zakłada rozwój i wzrost dostępności usług społecznych dla 88 mieszkańców ww. powiatów poprzez:

- utworzenie i wsparcie dla funkcjonowania 30 miejsc opieki w Dziennym Domu Pomocy,

- utworzenie i wsparcie dla funkcjonowania 12 miejsc opieki w Domu Wspieranym,

 - usługi wspierające pobyt osoby niesamodzielnej w DDP i DW, w tym świadczenie usług opiekuńczych wraz z usługami wspierającymi aktywność osoby niesamodzielnej.

Efekty projektu:

Dzięki realizacji projektu na terenie czterech powiatów szczecińskiego obszaru metropolitarnego powstanie trwały, spójny oraz kompleksowy system wsparcia osób niesamodzielnych, będący efektem współpracy instytucji publicznych (powiatu) oraz podmiotu ekonomii społecznej wybranego w drodze konkursu (Szczecińskie Stowarzyszenie "Złoty Wiek"), bez którego nie byłaby możliwa właściwa i profesjonalna realizacja projektu.

Harmonogram realizacji projektu:

1. Prace remontowo-adaptacyjne w Regionalnym Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych

    III kwartał 2018 r. - II kwartał 2021 r.

Zadanie dotyczy przebudowy wraz z rozbudową byłego ośrodka szkolno- wychowawczego zlokalizowanego w części nieruchomości położonej w Policach przy ul. Janusza Korczaka 17. Zostaną przeprowadzenie gruntowne prace remontowe i modernizacyjne, które obejmą roboty konstrukcyjne, ogólnobudowlane, w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, wentylacyjnej i alarmowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Jednocześnie zostanie zagospodarowany teren wokół nieruchomości celem wykonania m.in. miejsc postojowych, podjazdu dla osób niepełnosprawnych i przestrzeni rekreacyjnej dla osób korzystających z budynku. Przeprowadzone prace pozwolą na utworzenie pomieszczeń dla działalności Dziennego Domu Pomocy (miejsce dla 30 osób).

2. Wyposażenie Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych

     II kwartał 2021 r.

Zadanie dotyczy kompletnego wyposażenia pomieszczeń RCWON w niezbędny sprzęt do pobytu osób i prowadzenia zajęć merytorycznych (terapii i rehabilitacji).  Nowe wyposażenie umożliwi stworzenie wysokiej jakości miejsc świadczenia usług społecznych. Zaplanowane rozwiązania umożliwią dostęp do Dziennego Domu Pobytu wszystkim osobom niesamodzielnym bez względu na ograniczenia. Umożliwi to w szczególności zakup busa typu Ford Transit Custom Combi w pełni dostosowanego do przewozu osób niesamodzielnym (w szczególności starszych i niepełnosprawnych). W RCWON wszystkie zaplanowane prace oraz wyposażenie mają umożliwić korzystanie z pomieszczeń przez osoby niesamodzielne.

3. Funkcjonowanie Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych.

    II kwartał 2020 r. - IV kwartał 2022 r.

W ramach działalności RCWON planowane jest uruchomienie Domu Wspieranego, tj. usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Usługi te będą polegały w szczególności na:

 1. pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego itp.;
 2. opiece higienicznej;
 3. pielęgnacji zaleconej przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;
 4.  zapewnieniu kontaktów z otoczeniem, np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, a także czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej.

Ponadto w ramach działalności RCWON planowane jest również uruchomienie Dziennego Domu Pomocy, w którym będzie możliwe uzyskanie następującego wsparcia:

 1. pomocy socjalnej – usługa skierowana na wzmacnianie lub odzyskiwanie zdolności do funkcjonowania osoby w społeczeństwie;
 2. poradnictwa specjalistycznego, w szczególności psychologicznego i prawnego;
 3. usług opiekuńczych;
 4. treningu umiejętności praktycznych, którego celem jest nabywanie, rozwijanie lub wzmacnianie samodzielności w zakresie doskonalenia podstawowych czynności dnia codziennego, np. pranie i suszenie odzieży, sprzątanie, korzystanie z urządzeń elektrycznych;
 5. treningu higieny;
 6. treningu finansowego, którego celem jest rozwijanie umiejętności planowania i wydatkowania dostępnych środków finansowych – w tym związanych z utrzymaniem mieszkania;
 7.  treningu zarządzania mieszkaniem, w tym zarządzanie energią;
 8. treningu kulinarnego i treningu umiejętności spędzania czasu wolnego;
 9. treningu interpersonalnego.

W ramach prowadzonej działalności Dzienny Dom Pomocy będzie świadczył m.in. następujące usługi:

 1.  zaspokojenie potrzeb życiowych, m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu;
 2.  usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
 3.  co najmniej dwa posiłki w siedzibie DDP;
 4.  umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo;
 5.  dostęp do książek i środków masowego przekazu, organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich;
 6. pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej.

Drukuj Drukuj Email Email