Podstawowe informacje o projekcie

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych


Projekt realizowany w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś Priorytetowa 02 Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 02.06. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Okres realizacji projektu: 14.08.2020 – 30.06.2022

Wnioskodawca: Powiat Policki

Realizator: Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Całkowita wartość projektu (suma wydatków kwalifikowalnych): 3.806.141,42 zł

Dofinansowanie z EFRR (85% całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych): 3.235.220,17 zł

 

Głównym celem projektu jest zmniejszenie energochłonności pływalni (obiektu użyteczności publicznej) polegającej na racjonalizacji użytkowania i wytwarzania energii poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych, co w rezultacie przyczyni się do znaczącego ograniczenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do atmosfery, a tym samym wpłynie na poprawę jakości środowiska naturalnego oraz jakość i komfort życia mieszkańców.

Projekt polega na modernizacji energetycznej budynku pływalni przy Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. Zakres rzeczowy projektu obejmuje prace modernizacyjne: modernizację instalacji c.o. i c.w.u., docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych (w tym ścian w gruncie), modernizację wentylacji mechanicznej, montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizację instalacji elektrycznej.

Drukuj Drukuj Email Email