Podstawowe informacje o projekcie

Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży

Projekt realizowany w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś Priorytetowa 02 Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 02.06. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Okres realizacji projektu: 21.08.2020 – 30.06.2022

Wnioskodawca: Powiat Policki

Realizator: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży

Całkowita wartość projektu (suma wydatków kwalifikowalnych): 2.764.990,80 zł

Dofinansowanie z EFRR (85% całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych): 2.350.242,14 zł

Głównym celem projektu jest zmniejszenie energochłonności hali sportowej (obiektu użyteczności publicznej) polegającej na racjonalizacji użytkowania i wytwarzania energii poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych, co w rezultacie przyczyni się do znaczącego ograniczenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do atmosfery, a tym samym wpłynie na poprawę jakości środowiska naturalnego oraz jakość i komfort życia mieszkańców.

Projekt polega na modernizacji energetycznej budynku hali sportowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży. Zakres rzeczowy projektu obejmuje prace modernizacyjne: modernizację wentylacji mechanicznej; modernizację oświetlenia wewnętrznego budynku; modernizację przegrody - podłoga na gruncie; modernizację przegrody - stolarka okienna i drzwiowa; modernizację przegrody - dach i stropodach; modernizację przegrody - ściany zewnętrzne i na gruncie; modernizację systemu grzewczego; modernizację systemu c.w.u. - montaż instalacji fotowoltaicznej.

Drukuj Drukuj Email Email