Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych

20 grudnia 2018

KONKURS OFERT

Zarząd Powiatu w Policach, ul. Tanowska 8, 72-010 Police

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, zwanych dalej „zadaniami”.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

Rodzaje zadań w zakresie:

1)   kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 • działania zmierzające do promowania kultury i sztuki,
 • działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • organizacja przedsięwzięć służących rozwojowi kultury słowa i czytelnictwa,
 • upowszechnianie wiedzy na temat zabytków Powiatu Polickiego,
 • działania na rzecz rozwoju świadomości i aktywności kulturalnej,
 • ochrona dziedzictwa regionalnego oraz kultury ludowej Powiatu Polickiego,

ze szczególnym uwzględnieniem środowiska osób niepełnosprawnych i starszych, a także dzieci i młodzieży;

2)   wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 • organizacja imprez sportowych o charakterze ponadgminnym (tj. minimum 2 gminy położone na terenie Powiatu Polickiego) adresowanych do mieszkańców Powiatu Polickiego ze szczególnym uwzględnieniem integracji z osobami niepełnosprawnymi,
 • organizacja turniejów szkolnych drużyn siatkarskich,
 • organizacja zawodów i rozgrywek sportowych,
 • upowszechnienie i rozwijanie rekreacji fizycznej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie Powiatu Polickiego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska osób niepełnosprawnych i starszych, a także dzieci i młodzieży;       

3)  turystyki   i   krajoznawstwa   oraz   działalności   na   rzecz   dzieci  i  młodzieży, w  tym  wypoczynku dzieci i młodzieży: 

 • organizacja imprez turystycznych, w tym rajdów pieszych, rowerowych i konnych promujących walory turystyczne i przyrodnicze Powiatu Polickiego,
 • wycieczki krajoznawcze z udziałem dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska osób niepełnosprawnych i starszych.              

Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynosi odpowiednio:

1) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 40 000 zł;

2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 70 000 zł;

3) turystyka   i   krajoznawstwo   oraz   działalność   na   rzecz  dzieci   i   młodzieży,   w   tym wypoczynku dzieci i młodzieży – 15 000 zł.

O zlecenie realizacji zadań mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, prowadzące działalność w zakresie dotyczącym zadań, o których mowa powyżej. Podmioty te mogą złożyć ofertę wspólną, która określać będzie jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty oraz ich sposób reprezentacji przed organem administracji publicznej.

Zadania proponowane do realizacji muszą obejmować swoim zasięgiem terytorialny obszar działania organu ogłaszającego ww. konkurs (zasięg powiatowy, tj. minimum 2 gminy położone na terenie Powiatu Polickiego) ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania obiektów powiatowych.

Od podmiotu ubiegającego się o zlecenie realizacji zadania wymagany jest wkład finansowy  w wysokości minimum 10 % wartości wnioskowanej kwoty dotacji. Przez wkład finansowy rozumie się finansowe środki własne i/lub środki finansowe z innych źródeł, w tym wpłaty i opłaty adresatów zadania, o ile podmiot jest upoważniony do ich pobierania.

Podmioty, które uzyskają zlecenie realizacji zadań:

 • posiadając odpowiednie zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadań oraz odpowiednie zabezpieczenie rzeczowe (sprzęt, materiały) będą wykonywać zadania w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 r.;
 • otrzymają dotację z budżetu Powiatu Polickiego na pokrycie bieżących kosztów realizacji zadań, którą wyłącznie i w całości przeznaczą na wykonanie przedmiotu zlecenia.

Oferta podmiotu ubiegającego się o zlecenie realizacji zadania powinna być sporządzona na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300), zwanego dalej „rozporządzeniem”. Druk formularza można pobrać ze strony internetowej Powiatu Polickiego www.policki.pl »Organizacje pozarządowe»Prawo»oferta realizacji zadania publicznego. Do oferty powinny być dołączone załączniki, o których mowa we wzorze oferty realizacji zadania publicznego.

Oferta podmiotu ubiegającego się o zlecenie realizacji zadania, w części „IV. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz kalkulacja przewidywanych kosztów zadania publicznego”, winna uwzględniać wskaźniki ilościowe mające odzwierciedlenie w zakładanych rezultatach zadania.

Warunki i zasady przyznania i rozliczenia dotacji w przedmiotowym zakresie zostaną szczegółowo określone w umowach zawartych pomiędzy Powiatem Polickim, a podmiotami, które uzyskają zlecenie na realizację zadań. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Oferty konkursowe należy składać osobiście lub pocztą na adres:

Wydział Edukacji i Kultury (pok. nr 219)

Starostwo Powiatowe w Policach, ul. Tanowska 8 72-010 Police

w terminie do dnia 1 lutego 2019 r., w zamkniętych kopertach z dopisanym rodzajem konkursu odpowiednio: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Polickiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” lub „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Polickiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” bądź „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Polickiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”, opatrzonych pieczęcią firmową oferenta(-ów) lub z dopiskiem identyfikującym oferenta(-ów).

W przypadku ofert składanych pocztą decydować będzie data wpływu. 

Konkurs ofert będzie ważny również w przypadku złożenia tylko jednej oferty.

Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:

 • złożoną w zamkniętej kopercie z dopisanym rodzajem konkursu określonym w ogłoszeniu o konkursie lub innym tytułem umożliwiającym identyfikację rodzaju konkursu oraz opatrzoną pieczęcią firmową oferenta(-ów) lub dopiskiem identyfikującym   oferenta(-ów);
 • złożoną przez podmiot(-y) uprawniony(-e) do jej złożenia;
 • złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie;
 • złożoną na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
 • wypełnioną zgodnie z „pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty” zawartym w formularzu oferty;
 • w której proponowane działania odpowiadają merytorycznie rodzajowi ogłoszonego konkursu;
 • zawierającą wszystkie wymagane załączniki (w przypadku załączników składanych
  w formie kopii, każda strona załącznika winna być parafowana, potwierdzona za zgodność z oryginałem, a ostatnia strona opatrzona dodatkowo datą i podpisem);
 • podpisaną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta(-ów);
 • zawierającą termin realizacji zadania (dzień/miesiąc/rok) zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie;
 • obejmującą swoim zasięgiem terytorialny obszar działania organu ogłaszającego konkurs;
 • uwzględniającą w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego wkład finansowy w wysokości minimum 10 % wnioskowanej kwoty dotacji, który rozumie się jako finansowe środki własne i/lub środki finansowe z innych źródeł, w tym wpłaty i opłaty adresatów zadania, o ile podmiot jest upoważniony do ich pobierania;
 • zawierającą tytuł konkursu zgodny z rodzajem zadań określonym w ogłoszeniu o konkursie lub inny tytuł umożliwiający identyfikację rodzaju konkursu;
 • zawierającą kopię umowy partnerskiej lub oświadczenie partnera (w przypadku złożenia oferty wspólnej, zgodnie z zapisami art.14 ust 3-5 ustawy).

Oferty niespełniające ww. wymagań formalnych pozostaną bez rozpatrzenia, przy czym dopuszcza się możliwość usunięcia uchybień formalnych polegających na:

 • uzupełnieniu na kopercie pieczęci firmowej oferenta(-ów) lub dopisku identyfikującego oferenta(-ów);
 • wpisaniu/uzupełnieniu/skorygowaniu na formularzu oferty wpisu(-ów) dotyczących części odpowiednio I „Podstawowe informacje o złożonej ofercie”, II „Dane oferenta(-ów)” i III „Informacja o sposobie reprezentacji oferenta(-ów) wobec organu administracji publicznej, w tym imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania oferenta(-ów) wobec organu administracji publicznej, wraz z przytoczeniem podstawy prawnej”;
 • uzupełnieniu zapisów dotyczących ewentualnego dokonania wyboru opcji „niepotrzebne skreślić”;
 • dopisaniu, w przypadku, gdy dana sytuacja tego dotyczy, określenia „nie dotyczy” lub dokonania przekreślenia danego pola;
 • uzupełnieniu/skorygowaniu na formularzu oferty planowanego terminu realizacji zadania określonego w części IV „Szczegółowy zakres rzeczowy oraz kalkulacja przewidywanych kosztów zadania publicznego” w pkt 7 „Harmonogram na rok ...”;
 • skorygowaniu omyłek pisarskich i/lub rachunkowych na formularzu oferty w części IV „Szczegółowy zakres rzeczowy oraz kalkulacja przewidywanych kosztów zadania publicznego” w pkt 8 „Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok ...” i w pkt 9 „Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego”;
 • uzupełnieniu, w przypadku łącznej reprezentacji, podpisu jednej z osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta(-ów);
 • wpisaniu daty oferty;
 • uzupełnieniu wymaganych załączników lub braków w tych załącznikach;

na wezwanie komisji konkursowej w terminie do 3 dni od dnia wezwania przekazanego pocztą elektroniczną, faksem lub telefonicznie na wskazany w ofercie adres lub numer.

Oferty, których uchybienia formalne nie zostaną usunięte w ww. terminie, zostaną odrzucone.

Przy rozpatrywaniu ofert będą stosowane następujące kryteria ich oceny:

 • możliwość realizacji zadania przez podmiot (waga kryterium 0-10 punktów);
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (waga kryterium 0-20 punktów);
 • proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizować zadanie (waga kryterium 0-35 punktów), w tym:
 1. jakość wykonania zadania (opis rezultatów zadania w odniesieniu do planowanych działań, ich trwałość, wymierne korzyści dla społeczności lokalnej): 0-15 punktów,
 2. charakter powiatowy oddziaływania (zasięg terytorialny): 4-10 punktów, w tym:
 • 2 gminy - 4 punkty,
 • 3 gminy - 7 punktów,
 • 4 gminy - 10 punktów,
 1. zasięg i sposób (forma) rozpowszechniania informacji o zadaniu stanowiący aspekt promocji Powiatu Polickiego: 0-5 punktów;
 2. kwalifikacje osób przy udziale których podmiot będzie realizować zadanie: 0-5 punktów;
 • planowany przez podmiot udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania (waga kryterium 0-20 punktów);
 • planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy
  i praca społeczna członków (waga kryterium 0-5 punktów);
 • analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (waga kryterium 0-5 punktów);
 • realizacja zadania we współpracy z inną(-ymi) organizacją(-ami) – oferta wspólna (waga kryterium 0-5 punktów).

Powyższe kryteria będą miały zastosowanie również w przypadku, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zostanie złożona jedna oferta.

Złożone w ramach konkursu oferty, spełniające wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostaną zaopiniowane przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu w Policach w trybie art. 15 ust. 2a i 2b oraz 2d-2f ustawy.

Wyboru oferty, po uprzednim zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokona Zarząd Powiatu w Policach w terminie do dnia 29 marca 2019 r.

W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

Zarząd Powiatu w Policach zastrzega sobie możliwość negocjowania zakresu rzeczowego i warunków finansowych (rodzaj i wysokość kosztów pokrywanych z wnioskowanej dotacji) realizacji zadania uwzględnionych w ofercie podmiotu ubiegającego się o zlecenie realizacji zadania.

Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach oraz na stronie internetowej Powiatu Polickiego.

Koszty zrealizowanych przez Zarząd Powiatu w Policach w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadań publicznych tego samego rodzaju, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, wynosiły ogółem:

 • na upowszechnianie kultury fizycznej:
 1. w 2018 r. – 50 000 zł, w tym dotacje 50 000 zł,
 2. w 2017 r. – 46 265 zł, w tym dotacje 46 265 zł;
 • na kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji:
 1. a) w 2018 r. – 36 300 zł, w tym dotacje 36 300 zł,
 2. b) w 2017 r. – 22 950 zł, w tym dotacje 22 950 zł;
 • na turystykę i krajoznawstwo oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci   i młodzieży:
 1. a) w 2018 r. – 15 000 zł, w tym dotacje 15 000 zł,
 2. b) w 2017 r. – 7 500 zł, w tym dotacje 7 500 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 43 28 148.

Drukuj Drukuj Email Email