Ogłoszenie o zarządzeniu Starosty Polickiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia wykonywania zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach

1 grudnia 2021

O G Ł O S Z E N I E

Zarządzeniem Nr 52/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia wykonywania zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach Starosta Policki, mając na uwadze zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom wirusem SARS-CoV-2, ograniczył w okresie do dnia 17 grudnia 2021 r. wykonywanie zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach.

Ograniczenie polega na wykonywaniu wyłącznie zadań publicznych niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

Ograniczenie nie dotyczy innych zadań publicznych, jeżeli wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo też zaniechanie ich wykonywania mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia, poważną szkodę dla interesu społecznego lub niepowetowaną szkodę materialną. Nie dotyczy również przyjmowania korespondencji składanej przez interesantów w kancelarii urzędu.

Ograniczenie polega także na przyjmowaniu opłat wyłącznie w formie bezgotówkowej w przypadku spraw wymagających ich wniesienia oraz na zamknięciu filii Wydziału Komunikacji i Transportu urzędu w Przecławiu.

W okresie ograniczenia bezpośrednia obsługa interesantów urzędu prowadzona będzie pod warunkiem przestrzegania obowiązku zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa oraz zakładania rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk, z wyłączeniem osób zwolnionych z tego obowiązku, a w przypadku odpowiednio: Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Biura Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności dodatkowo w ramach ustalonych limitów przyjęć, które wynoszą odpowiednio: 4 osoby, 12 osób oraz 1 osoba; natomiast pośrednia obsługa prowadzona będzie drogą telefoniczną lub elektroniczną, w szczególności w formie korespondencji e-mail lub poprzez ePUAP, a także w formie tradycyjnej korespondencji pocztowej.

Drukuj Drukuj Email Email