Ogłoszenie o zarządzeniu Starosty Polickiego z dnia 10 sierpnia 2020 r.

11 sierpnia 2020

O G Ł O S Z E N I E

Zarządzeniem Nr 62/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia wykonywania zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach Starosta Policki, mając na uwadze zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom wirusem SARS-CoV-2, ograniczył w okresie od dnia 10 sierpnia 2020 r. do odwołania wykonywanie zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach, uchylając jednocześnie dotychczas obowiązujące w tej sprawie zarządzenie Nr 58/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.

Ograniczenie to polega na wykonywaniu wyłącznie zadań publicznych niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

Ograniczenie to nie dotyczy innych zadań publicznych, jeżeli wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo też zaniechanie ich wykonywania mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia, poważną szkodę dla interesu społecznego lub niepowetowaną szkodę materialną. Nie dotyczy również przyjmowania korespondencji składanej przez interesantów w kancelarii urzędu.

Ograniczenie to polega także na przyjmowaniu opłat wyłącznie w formie bezgotówkowej w przypadku spraw wymagających ich wniesienia oraz na zamknięciu filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg urzędu w Przecławiu.

W okresie ww. ograniczenia bezpośrednia obsługa interesantów urzędu prowadzona będzie w ramach ustalonych limitów przyjęć pod warunkiem przestrzegania przez nich obowiązku: zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa oraz zakładania rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk, z wyłączeniem osób zwolnionych z tego obowiązku; natomiast pośrednia obsługa prowadzona będzie drogą telefoniczną lub elektroniczną, w szczególności w formie korespondencji e-mail lub poprzez ePUAP, a także w formie tradycyjnej korespondencji pocztowej.

Drukuj Drukuj Email Email