Ogłoszenie o naborze uczestników do Dziennego Domu Pomocy w Regionalnym Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach

2 września 2021

Biało-pomarańczowy budynek Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach

Twoi bliscy wymagającą pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu ze względu na stan zdrowia, wiek lub posiadaną niepełnosprawność ?

Nie masz środków finansowych i odpowiedniego dochodu na samodzielne wykupienie usług opiekuńczych dla Ciebie lub Twoich najbliższych?

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia w Dziennym Domu Pomocy Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach.

Co oferujemy i jakie warunki zapewniamy ?

30 miejsc dziennej opieki dla osób niesamodzielnych w nowo wyremontowanym Regionalnym Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych mieszczącym się w Policach przy ul. Janusza Korczaka 17.

W ramach działalności Dziennego Domu Pomocy, w okresie od września 2021 r. do końca grudnia 2022 r., będą świadczone usługi m.in. w zakresie:

 • zaspokajania potrzeb życiowych, w tym poprzez zapewnienie miejsca dla bezpiecznego i godnego spędzania czasu,
 • usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,
 • wydawania co najmniej dwóch posiłków dziennie,
 • umożliwienia udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych i muzycznych oraz wspierających ruchowo,
 • umożliwienia udziału w organizowanych imprezach kulturalnych, integracyjnych i rekreacyjnych oraz dostępu do książek i środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, Internet),
 • pomocy w rozwinięciu i/lub wzmocnieniu aktywności oraz, w miarę indywidualnych możliwości, samodzielności życiowej.

Jakie kryteria trzeba spełnić?

 • wsparcie jest skierowane do osób zamieszkujących na terenie jednego z następujących powiatów: polickiego, gryfińskiego i stargardzkiego lub miasta Szczecina
 • zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym
 • niesamodzielnych, ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność (zgodnie ze skalą Barthel), w tym także osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, których miesięczny dochód nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego

Kontakt:

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z usług w Dziennym Domu Pomocy Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami Szczecińskiego Stowarzyszenia „Złoty Wiek”, pod numerami telefonu 504 019 976 lub 500 892 960. Informacja dotyczące naboru osób zainteresowanych skorzystaniem z ww. usług znajdują się również na stronie stowarzyszenia, o którym mowa powyżej.

Dokumenty wymagane w procesie naboru dołączone do niniejszego ogłoszenia:

 • regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
 • formularz zgłoszeniowy,
 • oświadczenie o dochodach,
 • oświadczenie uczestnika projektu,
 • deklaracja uczestnictwa w projekcie,
 • oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku,
 • wzór kontraktu trójstronnego.

Dodatkowe informacje o projekcie

 • Partnerstwo realizujące projekt:

Lider Projektu: Powiat Policki,

Partner Projektu: Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek”.

 • Projekt realizowany jest w ramach Działania 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 z dnia 18 kwietnia 2017 r.).
 • Całkowita wartość projektu wynosi 5 231 259,15 zł, w tym dofinansowanie z EFS 4 867 709,15 zł oraz wkład własny Lidera Projektu 363 550,00 zł.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie RCWON w Policach 16.08.2021 r. - 235 KB (pdf)

Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu RCWON w Policach (16.08.2021 r.) - 894 KB (doc)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie RCWON (07.01.2020 r.)  - 874 KB (doc)

Oświadczenie o uzyskiwanych dochodach (07.01.2020 r.) - 878 KB (doc)

Oświadczenie uczestnika projektu RCWON(07.01.2020 r.) - 880 KB(doc)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (07.01.2020 r.) - 872 KB (doc)

Kontrakt trójstronny dotyczący świadczenia usług opiekuńczych w ramach projektu RCWON w Policach (07.01.2020 r.) - 891 KB (doc)


Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne Działanie 7.6„Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”. Projekt Nr RPZP.07.06.00-32 K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach.”

Drukuj Drukuj Email Email