Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

10 grudnia 2019

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach

Planowane zatrudnienie : od dnia 1 stycznia 2020 r.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie, powinna spełniać następujące wymagania:
I. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe (techniczne / prawnicze / ekonomiczne) lub wykształcenie średnie (techniczne / ekonomiczne) i 3 letni staż pracy na stanowisku w obszarze administracyjno - gospodarczym,
2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
3. Obywatelstwo polskie,
4. Nieposzlakowana opinia,
5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
6. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Wymagania pożądane:

1. Znajomość przepisów z zakresu samorządu terytorialnego , finansów publicznych, zamówień publicznych, gospodarki komunalnej, prawa budowlanego, ochrony środowiska,
2. Biegła umiejętność obsługi komputera {WORD, EXCEL),
3. Odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność , umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, komunikatywność, umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku w sposób zapewniający terminową realizację zadań ,
4. Umiejętność negocjacji,
5. Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
6. Doświadczenie w pracy w podobnych strukturach na stanowisku odpowiedzialnym za utrzymanie stanu technicznego budynków ,
7. Aktywne i samodzielne podejście do rozwiązywania problemów, inicjatywa,
8. Dbałość o szczegóły, terminowość i odpowiedzialność,
9. Umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z interesantem i ze współpracownikami,
10. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do udzielanie zamówień publicznych, do których stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych,
2. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,
3. Udział w pracach komisji przetargowej, inwentaryzacyjnej i kasacyjnej,
4. Przygotowywanie kompletów dokumentacji niezbędnych do zawarcia umów z wybranymi oferentami,
5. Przygotowywanie umów z wybranymi oferentami,
6. Uczestnictwo w obowiązującym w jednostce obiegu dokumentów administracyjno-gospodarczych i finansowych, zapewniające terminowe regulowanie zobowiązań jednostki,
7. Prowadzenie kompletu spraw z obszaru najmu nieruchomości jednostki, w tym: przygotowywanie dla księgowości comiesięcznych danych niezbędnych do rozliczeń z kontrahentami, weryfikacja prawidłowości wykonywania umów najmu, użyczenia i dzierżawy, rozliczanie mediów, przygotowywanie umów i aneksów dotyczących korzystania z nieruchomości jednostki,
8. Prowadzenie spraw związanych z podatkiem od nieruchomości,
9. Weryfikacja dokumentów zakupowych pod względem zgodności z umowami i innymi wewnętrznymi dokumentami jednostki,
10. Współpraca z kontrahentami.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :

1. Planowane zatrudnienie : umowa o pracę od dnia 1 stycznia 2020 r.
2. Czas pracy – 1 etat w wymiarze 8 godzin dziennie, przeciętnie 40 godzin tygodniowo, praca biurowa, w terenie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków służbowych, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
3. Miejsce zatrudnienia: budynek administracyjny Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach ul. J. Korczaka 53,
4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6 %.

V. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1. List motywacyjny,
2. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), umożliwiający kontakt tj. adres e-mail, numer telefonu lub adres,
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
5. Kserokopie potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia),
6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
7. Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
8. Oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
9. Oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolnoś
10. do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
11. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
12. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów,
13. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2016 r., poz. 922),
14. Kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność**.

 Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Policach ul. Korczaka 53. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Korczaka 53, 72-010 Police, e-mail: soswdnr@poczta.onet.pl
2. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko urzędnicze w SOSW nr 1 w Policach , na podstawie:
1) 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
2) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
3) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
3. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

VI. Składanie ofert i rekrutacja

1. Oferty należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze SPECJALISTA ds. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH” w SOSW nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach, w terminie do dnia 18 grudnia 2019 r. do godz. 15.30, na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej 72 -010 Police, ul. J. Korczaka 45 (sekretariat),
2. Nabór odbędzie się w dwóch etapach:
a. I etap – wymagania formalne,
b. II etap – rozmowa kwalifikacyjna
3. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych, oferty nie kompletne oraz te, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane,
4. O zakwalifikowaniu się do II etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni mailem lub telefonicznie,
5. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowani,
6. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
7. Dokumenty kandydata, który zostanie wybrany w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych,
8. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

VII. Warunki pracy na danym stanowisku:

1. Praca na wyżej wymienionym stanowisku: zmienne tempo pracy, częste kontakty z kontrahentami, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,
2. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku oraz pomieszczeń biurowych i sanitarnych. Wejście do jednostki dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych (podjazd, drzwi odpowiedniej szerokości).
*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia MPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r. poz. 894).
** Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).

Drukuj Drukuj Email Email