Przystąpienie do procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach

20 czerwca 2016

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W POLICACH
z dnia 20 czerwca 2016 r.  
o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach

Działając na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz § 6 ust. 3 i § 7 ust. 2-3 uchwały Nr XVIII/149/2016 Rady Powiatu w Policach z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2035) Zarząd Powiatu w Policach informuje, co następuje:

Przystępuje się do procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach, zwanej dalej „Radą”.

W związku z powyższym zaprasza się organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Powiatu Polickiego do zgłaszania swoich kandydatów na członków Rady.

Zgłoszenia, o którym mowa powyżej, można dokonać wypełniając „Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach”, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej informacji, wraz z „Oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie” oraz „Oświadczeniem kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne”, którego wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do ww. formularza, a także „Oświadczeniem popierającym kandydata” podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli co najmniej trzech organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Powiatu Polickiego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ww. formularza.

Zgłoszenia kandydata na członka Rady należy składać osobiście lub pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Policach

Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich (parter, pok. nr 21)                                     
ul. Tanowska 8
72-010 Police
w terminie do dnia 4 lipca 2016 r., w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią firmową organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata, z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach”.

W przypadku ofert składanych pocztą decydować będzie data wpływu do Starostwa Powiatowego w Policach.

Za zgłoszenie spełniające wymagania formalne uznaje się zgłoszenie złożone przy wykorzystaniu wzorów formularzy, o których mowa powyżej, kompletnie wypełnione oraz podpisane zgodnie z reprezentacją obowiązującą w danej organizacji pozarządowej.

Jednocześnie, w przypadku stwierdzenia, iż zgłoszenie zawiera uchybienia formalne w zakresie, o którym mowa powyżej, dopuszcza się możliwość ich usunięcia w terminie do 3 dni od dnia dokonania telefonicznego lub w drodze korespondencji elektronicznej powiadomienia przedstawiciela(-li) danej organizacji pozarządowej o tej okoliczności przez pracownika Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach.

Przepisy ustalające tryb powoływania członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach określa uchwała Nr XVIII/149/2016 Rady Powiatu w Policach z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego pod poz. 2035, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach.

Osoba do kontaktu: Daria Dudek, Podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach, tel. 91 4 328 143.

Starosta Policki

Andrzej Bednarek

Na oryginale właściwy podpis

Załączniki:

1. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach.

2. Załącznik do formularza zgłoszeniowego kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach – oświadczenie nr 1

3. Załącznik do formularza zgłoszeniowego kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach – oświadczenie nr 2

4. Załącznik do formularza zgłoszeniowego kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach – oświadczenie nr 3

Print Friendly, PDF & Email

Drukuj Drukuj Email Email