Oferta Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Policach

14 lutego 2024

Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie promocji Powiatu Polickiego poprzez podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości kulturowej pt. „Misterium Męki Pańskiej” 2 MB (pdf – skan)

Oferta złożona przez ww. organizację w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571). Zgodnie z art. 19a ust. 4 powołanej ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, o której mowa powyżej, tj. do dnia 21 lutego 2024 r. może zgłosić uwagi dotyczące tejże oferty.

Uwagi należy zgłaszać ustnie lub pisemnie do Wydziału Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8 (parter, pokój nr 18), nr telefonu kontaktowego (91) 43 28 139, adres poczty e-mail: jaguszewska@policki.pl.

 

Print Friendly, PDF & Email

Drukuj Drukuj Email Email