Najlepszy w Polsce system informacji przestrzennej już działa

10 października 2023

Scena w tle slajder z tytułem projektu.

Digitalizacja 511 tysięcy operatów geodezyjnych i przygotowanie 40 baz danych tworzących Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny - tym może pochwalić się Pomorze Zachodnie.

 Realizacja tego przedsięwzięcia trwała prawie 5 lat. I kosztowała 58,7 mln zł, przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej w wysokości ponad 55 mln zł. Jak ogromną i pożyteczną pracę wykonało Biuro Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego we współpracy z zachodniopomorskimi powiatami, dowiedzieli się uczestnicy konferencji, która odbyła się 4 października w Szczecinie.

 Rozpoczynaliśmy ten projekt jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu. I wówczas trwały dyskusje, czy w ogóle warto go realizować? Czy wszyscy powinni brać w tym udział? Samorządowy powiatowe zgłaszały uwagi, które wnikliwie analizowaliśmy, wprowadzaliśmy korekty. Dziękuję starostom i geodetom powiatowym za dobre partnerstwo. Najważniejsze, że nie ma białych plam, wszystkie powiaty są reprezentowane - mówił Stanisław Wziątek, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, witając uczestników konferencji podsumowującej projekt pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WZ”.

Ten projekt jest sukcesem nie tylko na poziomie województwa, ale kraju! Szczególną satysfakcję daje to, że  System Informacji Przestrzennej został dostrzeżony przez Głównego Geodetę Kraju i przyjęty jako modelowe rozwiązanie.

Cyfryzacja danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu oraz obiektów topograficznych objęła teren całego województwa zachodniopomorskiego. Przeprowadzono proces digitalizacji 511 tys. operatów geodezyjnych i przygotowano 40 baz danych tworzących Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, który pozwala na realizację spraw administracyjnych drogą elektroniczną.

To jest znakomite narzędzie, z którego korzystać będą mieszkańcy i przedsiębiorcy działający na naszym terenie - podkreśla Stanisław Wziątek. - System zapewnia łatwy dostęp do ujednoliconych danych. Wcześniej było tak, że nawet jeśli funkcjonowały systemy informatyczne dotyczące informacji przestrzennej w powiatach, to były one różnorodne, niekompatybilne.

 

Tworzeniu SIP WZ towarzyszyło myślenie strategiczne: system miał być spójny, zintegrowany, interoperacyjny. I otwarty na nowe funkcjonalności, łatwy do rozbudowania.

Te wszystkie założenia udało się zrealizować. Jestem pewien, że będziemy posługiwać się najlepszym w Polsce systemem informacji przestrzennej - podsumowuje Stanisław Wziątek. - System już działa, a do końca miesiąca wprowadzone zostaną ostatnie poprawki.

 

Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego umożliwia: dostęp do danych przestrzennych zgromadzonych w zasobach mapowych jednostek samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego bez konieczności wychodzenia z domu; szybszą obsługę spraw administracyjnych; usprawnienie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego; usprawnienie realizacji spraw administracyjnych; zdalną realizację spraw związanych z geodezją i kartografią, środowiskiem oraz jego ochroną, w tym podgląd oraz dostęp do danych przestrzennych dziedzinowo związanych z gospodarką przestrzenną, parkami krajobrazowymi oraz ewidencją nieruchomości będących w posiadaniu Województwa Zachodniopomorskiego.

W konferencji podsumowującej projekt uczestniczyli przedstawiciele samorządów, geodeci powiatowi, Geodeta Województwa Zachodniopomorskiego Zbigniew Piskorz, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Ryszard Mićko, a także duża grupa studentów geodezji. Szczególne podziękowania i wyrazy uznania kierowano do Michała Durki z Biura Geodezji UM, koordynatora projektu.

 Z tego systemu mogą korzystać nie tylko jednostki administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorcy, geodeci, ale każdy obywatel, który na przykład chce sprawdzić parametry działki, której zakupem jest zainteresowany. Jakie warunki zabudowy obowiązują, jakie media są doprowadzone - tłumaczy obrazowo Michał Durka.

Działanie Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej to oszczędność czasu i pieniędzy, możliwość szybszej realizacji projektów gospodarczych, rozwój nowych rozwiązań w zakresie szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej.

Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego  powstała w partnerstwie wszystkich powiatów, miast grodzkich oraz Województwa Zachodniopomorskiego. Współpraca 22 powiatowych i miejskich ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej umożliwiła ujednolicenie danych dotyczących uzbrojenia terenu oraz obiektów topograficznych na terenie całego Pomorza Zachodniego.

A teraz te zasoby są bezpłatnie udostępniane.

Dzięki zrealizowaniu tego projektu możliwe było uruchomienie 40 e-usług publicznych, takich jak:

 - udostępnianie danych geodezyjnych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego;

- uzgadnianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

- udostępnianie informacji o nieruchomościach Województwa Zachodniopomorskiego;

- udostępnianie informacji geologicznej;

- udostępnianie informacji o środowisku;

- obsługa wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nie leśne;

- weryfikacja położenia działki w granicach parku krajobrazowego.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

 

Drukuj Drukuj Email Email