Lokalny Animator Sportu

19 maja 2020

IDEA PROJEKTU


Projekt „Lokalny Animator Sportu” jest systemowym rozwiązaniem, którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu, w ramach zadań realizowanych przez Ministra Sportu.

Zajęcia te realizowane są przez lokalnych animatorów sportu w oparciu o infrastrukturę, powstałą w ramach rządowego programu „Moje Boisko Orlik 2012” oraz pozostałą bazę lokalnej infrastruktury sportowej. Animatorzy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia są zatrudniani przez Jednostki Samorządu Terytorialnego zarządzające Boiskami Orlik. Animatorami mogą być m.in. nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy, instruktorzy.

Co robi animator?

  1. Inicjuje, organizuje oraz prowadzi zajęcia i imprezy sportowe na obiektach sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin;         
  2. współpracuje ze szkołami, klubami sportowymi i organizacjami pozarządowymi w celu promocji aktywności fizycznej;       
  3. organizuje imprezy sportowe oraz inne wydarzenia promujące zdrowy styl życia;                                                                                                                                      
  4. promuje swoją gminę, miasto, dzielnicę, poprzez działania prowadzone na obiektach sportowych;                                                                                                      
  5. organizuje, promuje i rozwija wolontariat. Projekt „Lokalny Animator Sportu” jest realizowany do 31 grudnia 2020 r. Dofinansowanie pracy animatora środkami finansowymi przekazywanymi przez Ministerstwo Sportu może odbywać się w okresie od 1 marca do 30 listopada 2020 r.. Zadanie ma charakter ogólnopolski – jest realizowane we wszystkich województwach.

Operatorem Projektu Lokalny Animator Sportu jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy.

CELE PROJEKTU

Główne cele zadania:

wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia,
stworzenie, jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych, przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji zajęć,
wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców, przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwłaszcza przemocy i agresji interpersonalnej, pomoc środowiskom trudnym i zubożałym, optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej powstałej w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, oraz pozostałej lokalnej infrastruktury sportowej,
aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania projektu, poprzez zobowiązanie wnioskodawców do przeznaczenia na poziomie środowiskowym, dla zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie animatorów, równorzędnej do przekazanej ze środków Ministerstwa Sportu kwoty dofinansowania, przez cały okres trwania zadania.

więcej informacji znajduję się na stronie:https://projektorlik.pl/

Tekst i Foto: www.projektorlik.pl


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email