Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Senior-WIGOR w Policach.

31 marca 2016

Police, dnia 31 marca 2016 r.

INFORMACJA

Działając na podstawie § 12 pkt 1 uchwały Nr XIV/113/2015 Rady Powiatu w Policach z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 288),

Zarząd Powiatu w Policach

informuje o podjęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) w sprawie *projekt uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Senior-WIGOR w Policach.**

Ww. konsultacje przeprowadzone będą w formie otwartego spotkania, które odbędzie się 8 kwietnia 2016 r. (piątek) w godz. 14:00 – 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8 (72-010 Police), sala konferencyjna (nr 203), II piętro.

W załączeniu:

1) kalendarz czynności konsultacyjnych;

2) projekt uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Senior-WIGOR w Policach.

Starosta Policki

Andrzej Bednarek

Załączniki:
1. Kalendarz czynności konsultacyjnych

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia  – Dziennym Domu Senior-WIGOR w Policach

Print Friendly, PDF & Email

Drukuj Drukuj Email Email