Komunikat Zarządu Powiatu w Policach z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

26 maja 2023

Komunikat Zarządu Powiatu w Policach z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Mając na uwadze brzmienie art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) w związku z § 6 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu Powiatu Polickiego oraz art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Zarząd Powiatu w Policach informuje, co następuje:

Uchwałą Nr 1018/2023 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób dokonano wyboru oferty Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie przy ul. Klonowej 1, pod tytułem »Grupa Wsparcia „Pomóżmy Sobie” – Edycja V«.
Zarząd Powiatu w Policach zobowiązał się do udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego ww. podmiotowi, w wysokości 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
Warunki i zasady przyznania i rozliczenia ww. dotacji zostaną szczegółowo określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Polickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Policach a podmiotem, który uzyskał zlecenie na realizację ww. zadania publicznego.
Starosta Policki Andrzej Bednarek

 

Print Friendly, PDF & Email

Drukuj Drukuj Email Email