IV sesja Rady Powiatu w Policach – zapowiedź

28 stycznia 2019

Informujemy, że w dniu 30 stycznia 2019r. (środa) o godz. 10:00 odbędzie się IV sesja Rady Powiatu w Policach. 

Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8, w sali nr 203, na II piętrze.

Porządek obrad IV sesji Rady Powiatu w Policach w dniu 21 grudnia 2018 r. - http://www.powiat.policki.bip.net.pl/?a=10238

Przepis art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, dodany ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada obowiązek transmitowania obrad rady powiatu i ich utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

W związku z powyższym uprzejmie zawiadamiamy osoby mające zamiar uczestniczenia w obradach Rady Powiatu w Policach, że ww. obowiązek będzie realizowany podczas każdej sesji w kadencji 2018-2023.

Zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu w Policach są transmitowane na żywo w internecie i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach i na stronie internetowej Powiatu Polickiego.

Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku osób widocznych podczas transmisji obrad i na nagraniach) jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1), zgodnie z którym przetwarzanie uznaje się za zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Drukuj Drukuj Email Email