Informacja dla posiadaczy licencji w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

6 lutego 2024

Animacja rysunkowa kierowca prowadzący samochód

Informacja dla posiadaczy licencji w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw wprowadziła następujące zmiany i obowiązki dla posiadaczy licencji w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą:

Licencje wydane przed dniem wejścia w życie ww. ustawy zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r.

Przedsiębiorcy posiadający ww. licencje wydane przed dniem wejścia w życie ww. ustawy, są obowiązani w terminie do dnia 31 marca 2024 r. w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, przedłożyć organowi dokumenty potwierdzające spełnienie określonych wymagań, tj.:

1. zaświadczenia o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy,

2. kopie praw jazdy odpowiednio przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, zatrudnionych przez niego kierowców oraz osób niezatrudnionych, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz (oryginały do wglądu),

3. orzeczenia lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań odpowiednio zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, dotyczące przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, zatrudnionych przez niego kierowców oraz osób niezatrudnionych, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz,

4. wykaz kierowców lub oświadczenie o samodzielnym wykonywaniu przewozów (druki do pobrania na stronie urzędu)

Organ w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. dokumentów dokonuje ich weryfikacji. W przypadku spełnienia wymogów licencje zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, o czym organ powiadomi przedsiębiorcę.

Drukuj Drukuj Email Email