Prawo

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 
Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
 

Do pobrania:

1. Wzory obowiązujące do procedur konkursowych:

1) wzór oferty

2) wzór umowy

3) wzór sprawozdania

2. Wzory obowiązujące do procedur bezkonkursowych :

1) wzór uproszczonej oferty

2) wzór uproszczonego sprawozdania

 

Drukuj Drukuj Email Email