- Powiat Policki - https://policki.pl -

Projekt Nr RPZP.08.06.00-32-K052/18

 logo Funduszy Europejskich Programu RegionalnegoBiało-czerwona flaga Rzeczpospolitej PolskiejLogo Pomorza ZachodniegoFlaga Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nr RPZP.08.06.00-32-K052/18 pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego
do potrzeb regionalnego rynku pracy.”

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Edukacja

Działanie 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”

Celem projektu jest:  

wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększającego szanse na zatrudnienie.

Planowanym efektem jest:  

lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami;

oraz wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastyczności ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji.


Wartość projektu
: 7 221 464,49 zł

Dofinansowanie: 6 498 458,49 zł

Czas trwania projektu: od 2018 r. do 2022 r.

Regulamin Projektu [1]  254 KB (pdf)

Formularz zgłoszeniowy dla uczniów 8.6 [2]   274 KB (pdf)

Formularz zgłoszeniowy dla osób dorosłych 8.6 [3]  274 KB (pdf)

Deklaracja dla nauczyciela – projekt 8.6 [4]  274 KB (pdf)

Deklaracja dla ucznia – projekt 8.6 [5]   274 KB (pdf)

Postęp rzeczowy 01.10-31.12.2018 [6]  274 KB (pdf)

Postęp rzeczowy 01.01-31.03.2019 [7] 274 KB (pdf)

Postęp rzeczowy projektu realizowanego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach [8]dostępny w serwisie internetowym szkoły

Postęp rzeczowy projektu realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo Nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Policach [9] dostępny w serwisie internetowym ośrodka

Postęp rzeczowy projektu realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów orderu Uśmiechu w Tanowie [10] dostępny w serwisie internetowym ośrodka

Postęp rzeczowy projektu realizowanego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży [11] dostępny w serwisie internetowym ośrodka

Print Friendly, PDF & Email [12]