„Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, edycja 2024.

4 lipca 2024

dwoje ludzi trzyma się za ręce

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, edycja 2024.

W ramach konkursu wnioski mogą składać zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie1 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej i świadczące usługi dla osób bezdomnych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. 

Dotację można pozyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów i celów szczegółowych:

  • Moduł I: Profilaktyka

Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.

  • Moduł II: Wsparcie osób bezdomnych

Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

  • Moduł III: Wsparcie pozainstytucjonalne - rozwiązania mieszkaniowe

Cel: Wsparcie podmiotów w świadczeniu kompleksowego wsparcia w procesie wychodzeniaz bezdomności poprzez świadczenie usług mieszkaniowych.

W 2024 r. na realizację konkursu Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę w wysokości 5,5 mln zł.

Oferty konkursowe należy przesłać listem poleconym do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, w terminie do dnia 12 lipca 2024 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć ofertę w powyższym terminie osobiście.

Materiały dotyczące ogłoszenia o otwartym konkursie ofert „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, edycja 2024, znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

 

Źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zdjęcie: pixabay


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email