Oferta STOWARZYSZENIA KLUB BIEGOWY ,,DZIK” z siedzibą w Policach przy ul. Jana Długosza 53

19 kwietnia 2022

Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pt. ,,DZIKI WEEKEND 2022”. 194 KB, pdf

Oferta złożona przez ww. organizację w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). Zgodnie z art. 19a ust. 4 powołanej ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia  oferty,   o której mowa powyżej, tj. w terminie do dnia 21 kwietnia 2022 r. może zgłosić uwagi dotyczące tejże oferty.

Uwagi należy zgłaszać ustnie lub pisemnie do Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8 (II piętro, pokój nr 220), nr telefonu kontaktowego 91 43 28 148 lub, adres poczty e-mail: maciejczyk@policki.pl.

Print Friendly, PDF & Email

Drukuj Drukuj Email Email