- Powiat Policki - https://policki.pl -

2018 r.

Wykonując obowiązek nałożony przepisami art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Zarząd Powiatu w Policach sporządził  „Raport o stanie Powiatu Polickiego w 2018 r. [1]”, który zawiera podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w Policach w 2018 r., w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu powiatu.

Raport będzie rozpatrywany podczas sesji Rady Powiatu w Policach zaplanowanej na dzień 28 czerwca 2019 r. Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której głos mogą zabierać również mieszkańcy Powiatu Polickiego, na warunkach i zasadach określonych w art. 30a ust. 6-8 powołanej ustawy oraz w Statucie Powiatu Polickiego.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport, tj. w dniu 27 czerwca 2019 r.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach, przy czym liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Print Friendly, PDF & Email [2]