Zagrożenia sezonu zimowego – zasady postępowania

Zasady postępowania w przypadku:

PRZEWIDYWANYCH SILNYCH WIATRÓW

INTENSYWNYCH OPADÓW ŚNIEGU

OBLODZENIA DRÓG

SILNEGO MROZU

INTENSYWNYCH OPADÓW DESZCZU

Ostrzeżenie - czad

W związku z obfitymi opadami śniegu przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 4  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 250 z póź. zm.) na właścicielach nieruchomości, zarządcach i administratorach spoczywa obowiązek zapewniania utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości, a także z dróg osiedlowych i parkingów.

Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciele nieruchomości nie są obowiązani do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Ponadto obowiązkiem wszystkim właścicieli, zarządców i administratorów nieruchomości jest odśnieżanie dachów oraz usuwanie sopli lodowych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Drukuj Drukuj Email Email