Koronawirus – zarządzenia i komunikaty

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Zarządzeniem Nr 73/2020 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia wykonywania zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach Starosta Policki, mając na uwadze zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom wirusem SARS-CoV-2, ograniczył w okresie od dnia 12 października 2020 r. do odwołania wykonywanie zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach, uchylając jednocześnie dotychczas obowiązujące w tej sprawie zarządzenie Nr 62/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. 

Ograniczenie to polega na wykonywaniu wyłącznie zadań publicznych niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. 

Ograniczenie to nie dotyczy innych zadań publicznych, jeżeli wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo też zaniechanie ich wykonywania mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia, poważną szkodę dla interesu społecznego lub niepowetowaną szkodę materialną. Nie dotyczy również przyjmowania korespondencji składanej przez interesantów w kancelarii urzędu.

Ograniczenie to polega także na przyjmowaniu opłat wyłącznie w formie bezgotówkowej w przypadku spraw wymagających ich wniesienia oraz na zamknięciu filii Wydziału Komunikacji i Transportu urzędu w Przecławiu.

W okresie ww. ograniczenia bezpośrednia obsługa interesantów urzędu prowadzona będzie w ramach ustalonych limitów przyjęć pod warunkiem przestrzegania przez nich obowiązku: zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa oraz zakładania rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk, z wyłączeniem osób zwolnionych z tego obowiązku; natomiast pośrednia obsługa prowadzona będzie drogą telefoniczną lub elektroniczną, w szczególności w formie korespondencji e-mail lub poprzez ePUAP, a także w formie tradycyjnej korespondencji pocztowej.

Zarządzenie 73/2020 Starosty Polickiego z dnia 12 października 2020r.w sprawie czasowego ograniczenia wykonywania zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach

Zasady Funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w okresie obowiązywania stanu epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa  SARS-CoV-2

Uprzejmie informujemy, że od dnia 14 maja 2020 r. wznowiona została bezpośrednia obsługa klientów urzędu realizujących sprawy w zakresie  rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami z poniżej obowiązującymi obostrzeniami:

  • fila Wydziału Komunikacji i Transportu w Przecławiu została zamknięta, a wszystkie wnioski realizowane są w głównej siedzibie Urzędu w Policach, ul. Tanowska 8;
  • wizyta w urzędzie możliwa jest wyłącznie przy spełnieniu obowiązku zakrywania w miejscu publicznym ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki oraz po wcześniejszej dezynfekcji rąk;
  •  przyjmowanie klientów urzędu odbywa się w kolejności przybycia do urzędu, wyjątek stanowią osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, które do dedykowanego im okienka dla przedsiębiorców muszą, tak jak funkcjonowało to do tej pory, umówić telefonicznie termin wizyty;
  •  klienci Wydziału Komunikacji i Transportu wpuszczani są do urzędu bocznymi drzwiami (z lewej strony budynku), rotacyjnie w ilości osób odpowiadającej ilości czynnych okienek do rejestracji pojazdów i praw jazdy;
  • do rejestracji pojazdów i praw jazdy obowiązują 2 osobne kolejki,
  • przyjmowane są wyłącznie płatności bezgotówkowe kartą dokonywane za pośrednictwem terminali płatniczych, możliwe jest również przedłożenie potwierdzenia dokonania przelewu.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii

 

Pozostałe komunikaty

POLECENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 maja 2020 r.

 

 

 

 

 

Drukuj Drukuj Email Email