Powiatowa Rada Zatrudnienia w Policach

Powiatowa Rada Zatrudnienia w Policach, zwana dalej "Radą", jest organem opiniodawczo - doradczym Starosty Polickiego w sprawach polityki rynku pracy. Starosta Policki, na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.), powołuje członków Rady, spośród kandydatów zgłoszonych przez organy i organizacje, o których mowa w art. 23 ust. 3 powołanej ustawy. Kadencja Rady trwa cztery lata.

Podstawę prawną dotyczącą działalności Rady, w tym sposób powoływania i odwoływania członków Rady, a także warunki, na jakich mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady przedstawiciele organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Radzie oraz tryb finansowania kosztów szkoleń członków Rady określa regulują przepisy ww. ustawy oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. Nr 224, poz. 2281).

Do zakresu działalności Rady należy w szczególności:

  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnieniaw Powiecie Polickim;
  2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
  3. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla Powiatu Polickiego na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowania opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach propozycji przeznaczenia środków będących w dyspozycji Powiatu Polickiego i sprawozdań z ich wykorzystania;
  4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w Powiecie Polickim;
  5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Policach oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia z siedzibą w Szczecinie okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
  6.  delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowiska dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Policach;
  7. opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Policach;
  8. delegowanie przedstawiciela do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia z siedzibą w Szczecinie;
  9. opiniowanie refundowanych z Funduszu Pracy kosztów szkoleń specjalistycznych pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Starosta Policki zarządzeniem Nr 7/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. powołał członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Policach. Zgodnie z zarządzeniem Nr 10/2015 z dnia 10 marca 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Policach skład ww. rady przestawia się następująco:

L.p. Imię i Nazwisko Funkcja
1 Krzysztof Zieliński przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Pomorza Zachodniego
2 Jerzy Gośliński przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Zachodniopomorskiego
3 Roman Bąk przedstawiciel Zachodniopomorskiego Forum Związków Zawodowych
4 Zbigniew Galara przedstawiciel Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kołbaskowo "Tym Razem Razem"
5 Małgorzata Komar przedstawiciel Północnego Związku Pracodawców
6 Marek Szczepankiewicz przedstawiciel Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
7 Czesława Ankudowicz przedstawiciel Wójta Gminy Dobra
7a Ewa Głowacka przedstawiciel Rady Gminy Dobra
8

Teresa Szybka

(wiceprzewodniczący)

przedstawiciel Burmistrza Nowego Warpna oraz Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
9 Dorota Krzywicka przedstawiciel Wójta Gminy Kołbaskowo oraz Rady Gminy Kołbaskowo
10 Agnieszka Komor przedstawiciel Burmistrza Polic oraz Rady Miejskiej w Policach
11 Mariusz Sarnecki (przewodniczący) przedstawiciel Zarządu Powiatu w Policach
11a Beata Chmielewska przedstawiciel Rady Powiatu w Policach

Wszelkie informacje dotyczące Rady, w tym posiedzeń oraz uchwał podjętych przez Radę dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Policach http://bip.pup.policki.pl/.

Drukuj Drukuj Email Email